Sestdiena, 28. novembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Pārdomām
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Daniēla
grāmatas (Dan 7, 15-27)
Es izbijos par redzēto vīziju, un redzējumi mani satrauca. Es piegāju pie viena no stāvošajiem un gribēju no viņa uzzināt tā visa īsto nozīmi.
Viņš man atbildēja un izskaidroja man vārdu nozīmi: “Šie četri lielie zvēri ir četras valstis, kas celsies no zemes. Tomēr valdīšanu saņems visaugstā Dieva svētie un valdīšanu paturēs uz mūžiem un mūžu mūžiem.”
Pēc tam es gribēju iegūt skaidrību par ceturto zvēru, kas ļoti atšķīrās no visiem pārējiem un bija sevišķi briesmīgs, ar dzelzs zobiem un vara nagiem, un kas aprija un saberza, un atlikušo samīdīja ar savām kājām; kā arī par desmit ragiem, kas tam bija uz galvas, un vēl par citu, kas izauga, kad trīs ragi bija izkrituši, – par to ragu, kam bija acis un lielas lietas runājoša mute un kas bija lielāks par citiem.
Es skatījos, un, lūk, šis rags uzsāka karu pret svētajiem un viņus uzveica, kamēr atnāca Mūžsenais un atzina taisnību Visaugstā svētajiem un kamēr pienāca laiks un svētie saņēma valdīšanas varu.
Un viņš sacīja tā: “Ceturtais zvērs ir ceturtā valsts, kas būs virs zemes un kas būs lielāka par visām valstīm, un aprīs visu zemi un to samīdīs un saberzīs. Desmit ragi būs desmit ķēniņi; bet pēc viņiem celsies cits un būs varenāks par iepriekšējiem, un trīs ķēniņus nogāzīs. Un viņš runās vārdus pret Visaugsto un satrieks Visaugstā svētos, un domās, ka viņš spēj mainīt laikus un Likumu, un viņi tiks nodoti viņa rokās līdz laikam un laikiem, un pusi no laika.
Tad apsēdīsies tiesa un atņems viņa varenību, lai viņš tiktu satriekts un iznīcināts līdz galam, bet valdīšana un varenība, un valstu lielums, kas vien ir zem debesīm, tiks atdoti Visaugstā svēto tautai. Viņa valstība ir mūžīga valstība, un visi ķēniņi Viņam kalpos un paklausīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Dan 3
Refrēns: Mūžam slavējiet visaugsto Kungu!

Teic Kungu, Dieva tauta,
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem!
Teiciet Kungu, Kunga priesteri,
teiciet Kungu, Kunga kalpi! R.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,
teiciet Kungu, svētie un sirdī pazemīgie!
Esi slavēts debesu plašumā
un teicams un godājams uz mūžiem! R.

Alleluja.
Esiet nomodā un lūdzieties vienmēr,
lai jūs būtu cienīgi
stāties Cilvēka Dēla priekšā!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 34-36)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Pielūkojiet, ka jūsu sirdi neapgrūtina pārēšanās un dzeršana, un šīs dzīves rūpes un ka šī diena nepienāk jums negaidīti. Jo tā nolaidīsies kā slazds pār visiem, kas dzīvo pa visu zemi.
Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdzieties, lai jūs no visa tā, kas notiks, spētu izbēgt un nostāties Cilvēka Dēla priekšā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu novembris 2015