Sestdiena, 21. janvāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Pārdomām
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 9, 1-3.11-14)
Brāļi, arī pirmajā derībā bija dievkalpojumu noteikumi un virszemes svētnīca. Tā bija telts, kuras pirmajā nodalījumā, ko sauca par Svēto vietu, atradās svečturis, galds un upura maizes. Aiz otrā aizsega atradās nodalījums, ko sauca par Vissvētāko vietu.
Kristus, būdams nākamo labumu Augstais priesteris, ar lielāku un pilnīgāku, ne ar rokām darinātu, tas ir, ne šai pasaulei piederošu telti, ne ar āžu un teļu, bet pats ar savām asinīm ir reizi par visām reizēm iegājis Svētajā vietā, panākdams mūžīgu izpestīšanu.
Ja jau āžu un vēršu asinis un govs pelni, ar ko apslacina aptraipītos, nes svētību miesas šķīstīšanai, tad jo vairāk asinis, ko izlēja Kristus, caur Svēto Garu upurēdams sevi Dievam kā neaptraipītu upuri, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, lai mēs kalpotu dzīvajam Dievam. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 47 (46)
Refrēns: Gavilējiet Kungam priecīgām balsīm!

Plaukšķiniet rokām, visas tautas,
gavilējiet Kungam priecīgām balsīm!
Jo visaugstais Kungs ir bijājams,
liels Karalis pār visu zemi. R.

Dievs paceļas, gaviļu pavadīts,
un Kungs, atskanot taurei.
Dziediet Kungam, dziediet,
dziediet mūsu Karalim, dziediet! R.

Jo Dievs ir visas zemes Karalis,
dziediet slavas dziesmu!
Dievs valda pār tautām,
Dievs sēž savā svētajā tronī. R.

Alleluja.
Atver, Kungs, mūsu sirdi,
lai mēs uzklausītu Tava Dēla vārdus!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 3, 20-21)
Tajā laikā Jēzus atnāca uz mājām, un atkal sapulcējās tik daudz ļaužu, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un, kad par to dzirdēja Viņa tuvinieki, tie devās Viņu aizturēt, jo tie sacīja: “Viņš ir bez prāta.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu janvāris 2017