Otrdiena, 23. aprīlis
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 2, 36-41)
Vasarsvētku dienā Pēteris sacīja jūdiem: “Lai viss Izraēļa nams droši zina, ka šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā, Dievs padarīja par Kungu un Kristu!”
To dzirdot, viņiem aizlūza sirds, un tie jautāja Pēterim un pārējiem apustuļiem: “Ko tad mums darīt, vīri, brāļi?” Bet Pēteris viņiem teica: “Atgriezieties no grēkiem, un ikviens no jums lai pieņem kristību Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu! Jo apsolījums pieder jums un jūsu bērniem, un visiem, kuri ir tālu un kurus aicinās Kungs, mūsu Dievs.”
Un vēl daudzos citos vārdos viņš deva liecību un viņus pamācīja, sacīdams: “Glābieties no šīs sa­maitātās cilts!”
Tad tie, pieņēmuši viņa mācību, tika nokristīti. Un tajā dienā pievienojās ap trīs tūkstoši dvēseļu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 33 (32)
Refrēns: Zeme ir Kunga žēlsirdības pilna.
vai: Alleluja!

Patiesi ir Kunga vārdi,
un visiem Viņa darbiem var uzticēties,
Viņš mīl taisnību un tiesu,
zeme ir Kunga žēlsirdības pilna. R.

Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas,
pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību,
lai viņu dvēseli izglābtu no nāves
un viņus pabarotu bada laikā. R.

Mūsu dvēsele gaida uz Kungu,
jo Viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis.
Kungs, Tava žēlsirdība lai mūs pavada,
kā esam cerējuši uz Tevi. R.

Alleluja.
Šī ir diena, ko Kungs ir devis, –
līksmosim un priecāsimies!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 20, 11-18)
Pēc Jēzus augšāmcelšanās Marija Magdalēna stāvēja ārā pie Kristus kapa un raudāja.
Un, tā raudādama, viņa noliecās pie kapa un ieraudzīja divus eņģeļus baltās drānās, kas sēdēja viens galvgalī un otrs kājgalī tajā vietā, kur bija gulējusi Jēzus miesa. Un tie viņai teica: “Sieviete, kāpēc tu raudi?” Viņa tiem sacīja: “Mans Kungs ir paņemts, un es nezinu, kur Viņš ir nolikts.”
To pateikusi, viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir Viņš.
Jēzus viņai sacīja: “Sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu meklē?” Viņa, domādama, ka tas ir dārznieks, sacīja: “Kungs, ja tu Viņu aiznesi, pasaki man, kur tu Viņu noliki, un es Viņu paņemšu.”
Jēzus viņai sacīja: “Marija!” Bet viņa pa­griezusies atbildēja ebreju valodā: “Rabbuni!” – tas ir, “Mācītāj!” Jēzus viņai teica: “Neaizturi vairs mani, jo Es vēl neesmu uzkāpis pie Tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un viņiem pasaki: “Es aizeju pie sava Tēva un jūsu Tēva, un pie sava Dieva un jūsu Dieva.””
Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem: “Es redzēju Kungu!” – kā arī to, ko Viņš tai bija sacījis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu aprīlis 2019