Otrdiena, 2014. gada 23. septembris

Žēlsirdība un taisnība
Kungam patīk vairāk nekā kaujamie upuri.
(sal. Sak 21, 3)

Lasījums no Sakāmvārdu
grāmatas (Sak 21, 1-6.10-13)
Kā ūdeņu strauti ir ķēniņa sirds Kunga rokā: kurp vien grib, Viņš to pagriež. Katrs cilvēka ceļš pašam šķiet taisns, tomēr Kungs izsver sirdis. Darīt žēlsirdību un taisnību – tas Kungam patīk vairāk nekā kaujamie upuri. Acu lepnība un sirds uzpūtība, šī bezdievju lāpa, ir grēks. Cītīgā nodomi vienmēr nes pārticību, bet katrs steidzīgais allaž ir trūkumā. Kas krāj dārgumus ar melīgu mēli, ar vēju tiks ierauts nāves valgos. Bezdievja dvēsele ilgojas ļaunuma; viņš savam tuvākajam nav žēlīgs. Kad izsmējējs tiek sodīts, vientiesītis kļūst gudrāks, un, ja gudrais tiek pamācīts, viņš iegūst sapratni. Taisnīgais (Dievs) domā par bezdievju namu, lai bezdievjus iegrūstu nelaimē. Tas, kas, nabagam kliedzot, aizbāž savas ausis, arī pats sauks un netiks uzklausīts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 119 (118)
Refrēns: Dievs, vadi mani pa savu baušļu ceļu!

Svētīgi tie, kas bez traipa staigā savu ceļu
un kas dzīvo pēc Kunga baušļiem.
Ļauj man izprast Tavu baušļu ceļu,
un es apcerēšu Tavus brīnumdarbus. R.

Esmu izraudzījies patiesības ceļu,
Tavus spriedumus esmu nolicis sev priekšā.
Dod man saprātu, un es pildīšu Tavu Likumu
un ievērošu to no visas savas sirds. R.

Vadi mani pa Tavu baušļu taku,
jo to es esmu vēlējies.
Un Tavu Likumu es sargāšu vienmēr
un visos mūžu mūžos. R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas klausās Dieva Vārdu
un uzticīgi to glabā.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 8, 19-21)
Tajā laikā pie Jēzus atnāca viņa Māte un brāļi, bet ļaužu daudzuma dēļ nevarēja Viņam pieiet klāt. Un Viņam tika paziņots: “Tava Māte un Tavi brāļi stāv ārā, gribēdami Tevi redzēt.” Viņš atbildot tiem sacīja: “Mana māte un mani brāļi ir tie, kas klausās Dieva Vārdu un to izpilda.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.