Svētdiena, 20. augusts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Priestera komentārs
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 56, 1.6-7)
Tā saka Kungs: “Pildiet Likumu un dariet pēc taisnības, jo tuvu ir mana pestīšana un drīz atklāsies mana taisnība.”
“Svešinieka dēlus, kas pievēršas Kungam, lai Viņam kalpotu, mīlētu Kunga vārdu un būtu Viņa kalpi, visus, kas ievēro sabata dienu, to neapgānīdami, un ir uzticīgi manai derībai, Es vedīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūgšanas namā. Viņu dedzināmie un kaujamie upuri uz mana altāra būs man patīkami, jo mans nams tiks saukts par lūgšanas namu visām tautām.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 67 (66)
Refrēns: Dievs, lai Tevi slavē visas tautas!

Lai Dievs apžēlojas par mums un mūs svētī,
Viņa vaigs pār mums lai gaiši atmirdz,
lai Viņa ceļš taptu zināms zemes virsū,
Viņa pestīšana – visām tautām! R.

Tautas lai priecājas un gavilē,
jo ļaudīm Tu tiesu spried taisnīgi
un vadi tautas zemes virsū.
Lai Dievs mūs svētī,
un visas zemes malas lai Viņa bīstas! R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
vēstules romiešiem (Rom 11, 13-15.29-32)
Brāļi, jums, pagāniem, es saku: būdams pagānu apustulis, es lepojos ar savu kalpošanu, cerēdams, ka varbūt pamudināšu uz sacensību savus ciltsbrāļus un kaut dažus no viņiem aizvadīšu līdz pestīšanai. Ja jau viņu atmešana atnesa pasaulei samierināšanu, kas tad būs viņu pieņemšana, ja ne piecelšanās no nāves uz dzīvi?
Žēlastības dāvanas un Dieva aicinājums taču nav atsaucami! Jo, tāpat kā jūs kādreiz neticējāt Dievam, bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat saņēmuši žēlsirdību, tāpat arī viņi tagad neticēja jūsu apžēlošanas dēļ, lai arī paši tagad varētu saņemt žēlsirdību. Jo Dievs visus bija pakļāvis nepaklausībai, lai visiem parādītu savu žēlsirdību. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Jēzus sludināja Evaņģēliju
par Dieva valstību
un dziedināja ļaudīm visas kaites.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 15, 21-28)
Tajā laikā Jēzus devās uz Tiras un Sidonas pusi. Un, lūk, kanaāniešu sieviete, izgājusi no tā apvidus, sauca, sacīdama: “Kungs, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu šausmīgi moka ļaunais gars.” Bet Viņš tai neatbildēja ne vārda.
Un Viņa mācekļi piegājuši lūdza Viņu, sacīdami: “Atlaid viņu, jo viņa sauc aiz mums!” Bet Viņš at­bildēja: “Es esmu sūtīts vienīgi pie Izraēļa nama pazudušajām avīm.”
Bet viņa piegāja un nokrita Viņa priekšā, sacīdama: “Kungs, palīdzi man!” Viņš atbildēja: “Nav labi atņemt maizi bērniem un mest kucēniem.” Bet viņa sacīja: “Jā, Kungs, bet arī kucēni ēd drupatas, kas nokrīt no viņu saimnieka galda.”
Tad Jēzus atbildot sacīja viņai: “Ak, sieviete, liela ir tava ticība. Lai notiek tev tā, kā tu gribi!” Un no tā brīža viņas meita bija vesela. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu augusts 2017