Otrdiena, 30. augusts
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Pārdomām
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 2, 10b-16)
Brāļi, Gars izdibina visu, pat Dieva dziļumus. Jo kurš gan no cilvēkiem pazīst to, kas ir cilvēkā, ja ne cilvēka gars, kas ir viņā? Tāpat arī to, kas ir Dievā, neviens nav pazinis kā tikai Dieva Gars.
Un, lūk, mēs esam saņēmuši nevis pasaules garu, bet Garu, kas ir no Dieva, lai mēs saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. Un mēs to sludinām nevis mācītos cilvēka gudrības vārdos, bet gan tā, kā Gars to māca, izskaidrodami garīgās lietas tiem, kas ir garīgi.
Miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no Dieva Gara. Tas viņam izliekas muļķība, un viņš nespēj to saprast, jo to var izprast vienīgi ar garu. Turpretī garīgais cilvēks spriež par visu, bet par viņu pašu neviens nespēj spriest. Jo kas gan ir izpratis Kunga nodomus, ka spētu Viņu pamācīt? Tomēr mēs zinām Kristus nodomu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 145 (144)
Refrēns: Kungs ir taisnīgs visos savos darbos.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Kungs ir labs pret visiem,
un žēlsirdība ir visos Viņa darbos. R.

Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu
un Tavu varenību lai sludina! R.

Lai cilvēku bērniem dara zināmu Tavu varu
un Tavas valstības godību!
Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem
un Tava valdīšana –
uz visām paaudžu paaudzēm. R.

Kungs ir uzticīgs visos savos vārdos
un svēts ir visos savos darbos.
Kungs atbalsta visus, kas pakrīt,
un visus nospiestos pieceļ. R.

Alleluja.
Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū,
un Dievs ir apmeklējis savus ļaudis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 4, 31-37)
Tajā laikā Jēzus aizgāja uz Galilejas pilsētu Kafarnaumu. Un Viņš sabatos mācīja viņus, un viņi brīnījās par Jēzus mācību, jo Viņa vārdi bija spēka pilni.
Sinagogā atradās kāds cilvēks, kurā bija nešķīstais gars. Un viņš iekliedzās stiprā balsī: “Liec mieru! Kas mums daļas ar Tevi, Jēzu Nācarieti? Vai Tu atnāci mūs iznīcināt? Es zinu, kas Tu esi: Dieva Svētais.”
Bet Jēzus norāja viņu, sacīdams: “Apklusti un izej no viņa!” Tad ļaunais gars, to nogāzis vidū zemē, izgāja no tā, nenodarīdams tam nekā ļauna. Un visus pārņēma bailes. Un viņi runāja savā starpā, sacīdami: “Kas tas ir par vārdu? Jo ar varu un spēku Viņš pavēl nešķīstajiem gariem, un tie iziet.” Un vēsts par Viņu izpaudās pa visu apkaimi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu augusts 2016