Piektdiena, 18. oktobris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
otrās vēstules Timotejam (2 Tim 4, 9-17a)
Pasteidzies drīz atnākt pie manis! Jo Dēmass mani atstāja, iemīlējis šo pasauli, un aizgāja uz Tesalonīkiem, Krescēns uz Galatiju, Tits uz Dalmāciju. Vienīgi Lūkass ir pie manis.
Paņem Marku un atved sev līdzi, jo viņš man ir noderīgs kalpošanā.
Bet Tihiku es aizsūtīju uz Efezu.
Iedams atnes mēteli, ko es atstāju Troadā pie Karpa, kā arī grāmatas un it īpaši pergamentus.
Vara kalējs Aleksandrs man nodarīja daudz ļauna. Lai Kungs viņam atlīdzina saskaņā ar viņa darbiem! Arī tu izvairies no viņa, jo viņš ļoti pretojās mūsu vārdiem.
Pirmoreiz man aizstāvoties, neviena nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. Lai nu tas viņiem netiek ieskaitīts!
Bet Kungs man stāvēja klāt un mani stiprināja, lai caur mani izpildītos Evaņģēlija sludināšana un lai visas tautas to dzirdētu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 145 (144)
Refrēns: Kungs, lai Tavi svētie stāsta
par Tavu valstību!

Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu
un Tavu varenību lai sludina! R.
Lai cilvēku bērniem dara zināmu Tavu varu
un Tavas valstības godību.
Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem,
un Tava valdīšana –
uz visām paaudžu paaudzēm. R.

Kungs ir taisnīgs visos savos ceļos
un svēts ir visos savos darbos.
Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu piesauc,
visiem, kas Viņu patiesi piesauc. R.

Alleluja.
Ne jūs mani izvēlējāties,
bet Es jūs izvēlējos,
lai jūs ietu un nestu augļus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 10, 1-9)
Tajā laikā Kungs norīkoja vēl citus septiņdesmit divus un sūtīja viņus pa diviem sev pa priekšu uz visām pilsētām un vietām, kur Viņš bija nodomājis iet. Un Viņš tiem sacīja: “Pļaujas lauks ir liels, bet strādnieku maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
Ejiet! Lūk, Es jūs sūtu kā jērus starp vilkiem. Ne­nesiet līdzi nedz naudas maku, nedz somu, nedz kurpes un ceļā nevienu nesveiciniet! Ikvienā mājā, kur jūs ieiesiet, sakiet vispirms: “Miers šim namam!” Un, ja tur būs miera bērns, jūsu miers pie viņa paliks, bet, ja ne, tas atgriezīsies pie jums. Tajā pašā mājā palieciet un ēdiet un dzeriet to, kas viņiem ir, jo strādnieks ir savas algas cienīgs.
Nestaigājiet no mājas uz māju! Ikvienā pilsētā, kur jūs ieiesiet un kur jūs uzņems, ēdiet to, ko jums liks priekšā, un dziediniet slimos, kas tur ir, un sakiet viņiem: “Dieva valstība ir tuvu pie jums!”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu oktobris 2019