Piektdiena, 28. oktobris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila
vēstules efeziešiem (Ef 2, 19-22)
Brāļi, jūs vairs neesat svešinieki un atnācēji, bet gan svēto līdzpilsoņi un Dieva saimes locekļi, kas būvēti uz apustuļu un praviešu pamata, kur gal­venais stūrakmens ir pats Jēzus Kristus.
Viņā visa celtne ir nostiprināta un aug par svētu svētnīcu Kungā. Viņā arī jūs tiekat reizē būvēti par Dieva mājokli Garā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 19 (18)
Refrēns: Viņu balss ir dzirdama pa visu zemi.

Debesis sludina Dieva godu,
un debesu jums daudzina Viņa roku darbus.
Diena dienai dara zināmu vārdu,
un nakts naktij pastāsta vēsti. R.

Tās nav tādas runas un tādas valodas,
kuru balss nebūtu dzirdama:
pa visu zemi ir izgājusi to skaņa
un to vārdi – līdz pasaules robežām. R.

Alleluja.
Dievs, mēs Tevi slavējam,
Kungs, mēs teicam Tavu godu:
Tevi slavē godpilnais apustuļu koris!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 6, 12-19)
Tajās dienās notika, ka Jēzus uzkāpa kalnā lūgties un visu nakti pavadīja, lūdzot Dievu. Kad bija uzaususi diena, Viņš sasauca savus mācekļus un izvēlējās no viņiem divpadsmit, kurus nosauca par apustuļiem: Sīmani, kuru Viņš nosauca arī par Pēteri, un viņa brāli Andreju, Jēkabu un Jāni, Filipu un Bartolomeju, Mateju un Tomu, Jēkabu, Alfeja dēlu, un Sīmani, kas tiek saukts par Dedzīgo, un Jēkaba dēlu Jūdu, un Jūdasu Iskariotu, kas kļuva nodevējs.
Un, nokāpis lejā, Viņš ar tiem apstājās līdzenā vietā. Tur bija daudz Viņa mācekļu un liels ļaužu pulks no visas Jūdejas un Jeruzalemes, kā arī no Tiras un Sidonas piejūras apkaimes. Tie bija atnākuši, lai Viņu klausītos un tiktu dziedināti no savām kaitēm. Arī tie, kurus mocīja nešķīstie gari, tika dziedināti. Un visi ļaudis tiecās Viņam pieskarties, jo no Viņa izgāja spēks un visus izdziedināja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mt Oktobris 2016