Otrdiena, 28. jūnijs
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Pārdomām
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Amosa
grāmatas (Am 3, 1-8; 4, 11-12)
Klausieties šos vārdus, ko Kungs ir runājis par jums, Izraēļa dēli, par visu šo cilti, ko es izvedu no Ēģiptes zemes: “Vienīgi jūs Es pazinu no visām zemes ciltīm. Tāpēc Es piemeklēšu jūs ar sodu par visiem jūsu noziegumiem.”
Vai tad divi soļos viens otram līdzās, ja iepriekš nebūs norunājuši? Vai tad lauva rēks mežainā apvidū, ja viņam nebūs laupījuma? Vai tad lauvēns ļaus atskanēt savai balsij no savas alas, ja neko nebūs ieguvis? Vai tad putns nokritīs zemē, ja nebūs bijusi cilpa? Vai tad cilpa tiek pacelta no zemes, pirms kaut ko ir saķērusi? Ja pilsētā sāk pūst taure, vai ļaudis tad nepārņem bailes? Ja notiek nelaime pilsētā, vai tad Kungs nav to pieļāvis? Kungs Dievs taču neko nedara, iepriekš neatklājis savu nodomu saviem kalpiem praviešiem. Ierēcas lauva: kas gan lai nenobīstas? Ierunājas Kungs Dievs: kas gan lai neietu pravietot?

“Es izpostīju jūs, kā Dievs izpostīja Sodomu un Gomoru, jūs kļuvāt kā pagale, kas izņemta no uguns, tomēr jūs neatgriezāties pie manis,” saka Kungs. “Tādēļ Es tev to izdarīšu, Izraēl, un tādēļ, ka Es tev to izdarīšu, gatavojies nostāties sava Dieva priekšā, Izraēl!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 5
Refrēns: Kungs, vadi mani savā taisnībā!

Jo Tu neesi Dievs, kam noziedzība patiktu,
pie Tevis nemājos ļaunprātis,
un Tavu acu priekšā nevarēs pastāvēt netaisnie.
Tu ienīsti visus, kas noziedzību dara,
iznīcini visus, kas runā melus.
Kungs neieredz asinskāru un viltīgu vīru. R.

Bet es Tavas lielās žēlsirdības dēļ iešu Tavā namā,
Tavas svētnīcas priekšā
kritīšu pie zemes bijībā pret Tevi.
Kungs, vadi mani savā taisnībā,
maniem ienaidniekiem par spīti,
dari taisnu manā priekšā savu ceļu! R.

Alleluja.
Kungs, es ceru uz Tevi;
mana dvēsele cer uz Viņa vārdu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 8, 23-27)
Tajā laikā Jēzus iekāpa laivā un Viņa mācekļi Viņam sekoja. Un, lūk, jūrā sacēlās liela vētra, tā ka viļņi gāzās pāri laivai, bet Viņš gulēja. Un tie piegāja un uzmodināja Viņu, sacīdami: “Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!”
Bet Jēzus tiem sacīja: “Kāpēc esat tik bailīgi jūs, mazticīgie?” Tad piecēlies Viņš pavēlēja vējiem un jūrai un iestājās dziļš klusums.
Tad ļaudis brīnījās, sacīdami: “Kas Viņš tāds ir, ka vēji un jūra Viņam paklausa?” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu jūnijs 2016