Pirmdiena, 22. jūlijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Aprīļa mēnesis Baznīcas dzīvē

Kungs patiesi ir augšāmcēlies!
(Lk 24, 34)

Godājamie Mieram tuvu lasītāji,
aprīļa mēnesis mums palīdz veikt pāreju no Gavēņa uz Lieldienu liturģisko laiku. Ar savu nāvi un augšāmcelšanos Kristus ir uzvarējis grēku, kas cilvēku šķīra no Dieva, šķīra viņu pašu no sevis un no brāļiem un māsām. Ar savu augšāmcelšanos Jēzus ir nojaucis šķelšanās mūri starp cilvēkiem un atjaunojis mieru, sākot aust jauna brālīguma audeklu.
Pāvests Francisks mūs mudina šajā laikā no jauna atklāt tādu brālīgumu, kādā dzīvoja pirmās kristīgās kopienas. Nav iespējama īsta kopība un darbs, kas veltīts, lai panāktu kopējo labumu un sociālo taisnīgumu, bez brālīguma un dalīšanās. Bez brālīgas dalīšanās nav iespējams īstenot ne autentisku ekleziālo, ne civilo kopību. Kristus Lieldienas pasaulē ir likušas izplatīties jaunam mīlestības dialogam, kurš īsteno cerību, piepilda ticības ilgas un liek triumfēt Dieva žēlsirdībai. Brālīgums ir Kristus Lieldienu auglis. Tikai brālīgums var garantēt ilgstošu mieru, tas var uzvarēt nabadzību, izdzēst spriedzi un karus, izskaust korupciju un noziedzību.
Prieks par Kristus augšāmcelšanos staro ne tikai Lieldienu oktāvas laikā, bet līdz pat Vasarsvētkiem. Lieldienas ir skaistākais notikums, kas visspilgtāk atklāj Dieva noslēpuma lielumu.
Kunga augšāmcelšanās ir mūsu cerība, saka svētais Augustīns. Augšāmcelšanās nav tikai teorija, bet gan vēsturiska patiesība – caur Cilvēku Jēzu Kristu, caur Viņa “Pashu”, caur Viņa “pāreju”, kas atvēra “jaunu ceļu” starp debesīm un zemi (sal. Ebr 10, 20). Tas nav mīts, tas nav sapnis, tā nav vīzija vai utopija, tā nav pasaka, bet gan vienreizējs un neatkārtojams notikums – Jēzus no Nācaretes, Marijas dēls, kas piektdien, saulrietā tika noņemts no krusta un guldīts kapā, guvis uzvaru pār nāvi, svētdienas rītā ir pametis kapu.
Kopš Lieldienu notikuma jauns cerības pavasaris apņem pasauli, no tās dienas jau ir sākusies mūsu augšāmcelšanās, jo Lieldienas nav tikai vēsturiski svarīgs brīdis, bet gan jauna stāvokļa sākums. Jēzus ir augšāmcēlies nevis tāpēc, lai Viņa mācekļos būtu dzīva Viņa piemiņa, bet tāpēc, lai Viņš pats dzīvotu mūsos, – Viņā mēs jau varam baudīt mūžīgās dzīves prieku.

Pāvesta lūgšanu nodoms aprīļa mēnesī
Svētā tēva lūgšanu nodoms aprīļa mēnesim skan šādi: “Lūgsim par ārstiem un humānās palīdzības sniedzējiem, kuri, būdami klātesoši kara zonās, riskē ar savu dzīvību, lai glābtu dzīvību citiem.” Nabagajos, vajātajos un slimajos Baznīca saskata sava dibinātāja Jēzus Kristus attēlu, jo arī Viņš bija nabags, vajāts un pazina ciešanu skarbumu. Mazinot cilvēku ciešanas un sāpes, iestājoties par taisnību un apliecinot patiesību, mēs kalpojam Kristum.
Pāvests Francisks, uzrunājot Starptautiskās Katoļu mediķu apvienību federācijas delegāciju, uzsvēra, ka mediķi bez savas profesionālās kompetences ir aicināti būt arī par ticības lie­ciniekiem. Pats Jēzus vairākkārt Evaņģēlijā atsaucas uz glābšanas, palīdzības un dziedināšanas sūtību. “Nav lielākas mīlestības par to, ja kāds atdod savu dzīvību par draugiem.” (Jņ 15, 13) Sekojot Jēzus piemēram, arī mēs ikviens esam aicināti dažādās un arvien jaunās dzīves jomās īstenot žēlsirdīgā samarieša sūtību (Lk 10, 33-35).


Vēlot svētīgu ceļu līdz Lieldienām,
kā arī patiesu iepriecinājumu
Kunga Augšāmcelšanās svētkos,


priesteris Andris Kravalis

Mieram tuvu jūlijs 2019