Piektdiena, 22. jūnijs
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Novenna par Latviju, piesaucot
godināmā Robēra Šūmaņa aizbildniecību

Trešā diena


Lūgšana par Robēra Šūmaņa beatifikāciju,
ar viņa aizbildniecību lūdzot svētību Latvijai
Kungs, Tu esi vēlējies, lai radības, kas veidotas pēc Tava attēla, atspoguļotu Tavu mīlestību un lai starp tautām tiktu nodibināta miera un solidaritātes saikne.
Tavs kalps Robērs Šūmanis visu mūžu bija uzticīgs miera nesējs. Laicīgās darbības viņš veica kā apustulātu. Viņš strādāja pie pirmās tautu kopienas izveides, vēloties, lai Eiropas kopiena būtu “priekšvēstnese vispārējai solidaritātei nākotnē”. Ar ikvienu veikto darbību viņš parādīja, ka politika var būt svētuma ceļš. Līdzīgi Tavam Dēlam viņš bija lēnprātīgs un pazemīgu sirdi (Mt 11, 29).
Dāvā mums žēlastību drīzumā pieredzēt, ka Baznīca godina Robēra Šūmaņa piemiņu. Viņš bija Jēzus Kristus māceklis un centās līdzināties savam Skolotājam. Lai Robērs Šūmanis kalpo par paraugu likumdevējiem un varasvīriem, un lai tie pēc viņa piemēra arī kļūst par savas tautas kalpiem un veicina mieru un taisnīgumu starp tautām.
Tavam kalpam Robēram Šūmanim aizbilstot,
mīļais Tēvs, dāvā mums žēlastību, ka šoruden, Latvijas simtās jubilejas gadā un gadā, kad kā svētības nesējs mūsu zemē ieradīsies pāvests Francisks,
politiskā vara mūsu tēvzemē nonāktu krietnu, godīgu un gudru valstsvīru rokās.
(Var pievienot arī citus savus lūgumus.)
Dāvā mums žēlastību dzīves svētceļojumā būt Tavas svētās gribas instrumentiem, lai ar skaisto ticības cīņu mēs iemantotu mūžīgo dzīvi, uz ko esam aicināti (1 Tim 6, 12). Un lai mēs vienmēr varam dzīvot saskaņā ar Tavu mīlestību. Amen.
Dievs, svētī Latviju!


Mīlēt Dieva Vārdu

Kungs, Tu mūs brīdināji: “Jūs neesat no šīs pasaules.” (Jņ 15, 19) Kaut arī mēs dzīvojam šajā pasaulē, mums nav jādzīvo saskaņā ar tās garu. Kristietim tas ir pa spēkam, ja viņš bieži pieņem sakramentus un iedziļinās Dieva Vārdā.
Robērs Šūmanis savu dienu sāka ar Svēto Rakstu apceri. Dāvā man, Kungs, žēlastību līdzīgi viņam
ik dienas atrast laiku, lai pārdomātu Tavu Vārdu. Piesātināts ar Tavu Garu, es pamazām iemācīšos pārņemt Tavu domāšanas veidu, lai manas domas vairs nebūtu tikai cilvēciskas domas, kas ir vien “vējš” (Ps 94, 11), un lai Tev nav par mani jāsaka: “[Tavas] domas nav manas domas.” (Is 55, 8)
Turklāt ar šo novennu es Tevi lūdzu, Tēvs, – Tavam kalpam Robēram Šūmanim aizbilstot, dāvā jaunu garīgo un politisko atmodu Latvijai! Caur Kristu, mūsu Kungu, kas vienotībā ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi mūžos. Amen.

Es ticu...
Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Gods lai ir...
Slavēšana un pateicība

Mieram tuvu jūnijs