Dieva Vārds šodienai:
22.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Oseja grāmatas (Os 14, 2-10)
Tā saka Kungs: “Atgriezies, Izraēl, pie Kunga, sava Dieva, jo tu esi pakritis savā ļaunumā! Iegaumējiet šos vārdus un atgriezieties pie Kunga! Sakiet Viņam: “Attālini ikvienu pārkāpumu un pieņem labo, un mēs Tev upurēsim savu lūpu augli. Asīrija mūs neglābs, mēs vairs nekāpsim zirgā un par savu roku darinājumiem neteiksim: “Mūsu dievi!” Pie Tevis bārenis atradīs žēlsirdību.” “Es izdziedināšu viņu neuzticību, mīlēšu viņus no sirds, jo manas dusmas novērsās no viņiem. Es Izraēlim būšu kā rasa; viņš uzplauks kā lilija un izpletīs savas saknes kā Libāns. Viņa zari augs kupli, un viņa krāšņums būs kā olīvu kokam, un viņa smarža – kā Libāna smarža. Viņi atgriezīsies apsēsties manā pavēnī, viņi kops kviešus un sakuplos kā vīnadārzs, kura slava ir kā Libāna vīnam. Efraims; kamdēļ gan viņam vairs dievekļi? Es pats uzklausu un raugos uz viņu. Es esmu kā zaļa ciprese – no manis tu saņemsi savu augli.” Kas ir gudrs, tas lai saprot to visu, un, kas saprot, tas lai to zina! Jo Kunga ceļi ir taisni, un pa tiem staigās taisnīgie, bet grēcinieki uz tiem pakritīs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 51 (50)
Refrēns: Mana mute teiks Dieva godu.
Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā
un savas labvēlības pilnībā
izdzēs manu netaisnību!
Mazgā mani tīru no noziedzības traipa
un no grēka mani šķīstī! R.

Jo, lūk, Tu mīli patiesību sirdī
un māci man gudrības noslēpumus.
Apslacini mani ar īzapu, un es būšu tīrs,
mazgā mani, un es kļūšu baltāks par sniegu. R.

Dievs, radi manī skaidru sirdi
un atjauno manī stingru garu!
Neatmet mani no sava vaiga
un savu Svēto Garu neatņem no manis! R.

Dod man atkal savas pestīšanas prieku
un nostiprini mani ar dedzības garu!
Atdari, Kungs, manas lūpas,
un mana mute teiks Tavu godu. R.

Alleluja.
Svētais Gars jums visu iemācīs
un atgādinās jums visu, ko Es jums biju sacījis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 16-23)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: “Lūk, Es jūs sūtu kā avis starp vilkiem. Tāpēc esiet gudri kā čūskas un vienkārši kā baloži. Sargieties no cilvēkiem, jo viņi nodos jūs tiesai un jūs šaustīs savās sinagogās. Manis dēļ jūs vedīs valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Bet, kad jūs nodos, nedomājiet, kā un ko runāt, jo tajā stundā jums tiks dots, kas jums jārunā. Jo ne jau jūs esat tie, kas runā, bet jūsu Tēva Gars, kas runā jūsos. Brālis nodos nāvei brāli, un tēvs – dēlu. Un bērni sacelsies pret saviem vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet, kas izturēs līdz galam, tas būs izpestīts. Kad jūs vajās šajā pilsētā, bēdziet uz citu! Jo, patiesi, Es jums saku, – jūs nepaspēsiet pārstaigāt Izraēļa pilsētas, iekams atnāks Cilvēka Dēls.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.