Dieva Vārds šodienai:
22.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 6, 1-8)
Tajā gadā, kad nomira Izraēļa ķēniņš Osija, es redzēju Kungu sēžam uz augsta un dižena troņa, bet Viņa tērpa malas piepildīja svētnīcu. Viņam blakus stāvēja serafi: tiem katram bija seši spārni, ar diviem tie aizsedza savu seju, ar diviem apsedza savas kājas un ar diviem lidoja. Un tie sauca viens otram un sacīja: “Svēts, svēts, svēts ir debespulku Kungs! Visa zeme ir Viņa godības pilna!” Un no saucēja balss nodrebēja durvju palodas, un svētnīca piepildījās ar dūmiem. Un es sacīju: “Bēda man! Es esmu nolemts nāvei! Jo es esmu vīrs ar aptraipītām lūpām un dzīvoju starp ļaudīm, kuru lūpas ir aptraipītas, bet savām acīm esmu redzējis Ķēniņu, debespulku Kungu.” Tad pie manis atlidoja viens no serafiem, un viņa rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar knaiblēm paņēma no altāra. Ar to viņš pieskārās manai mutei un sacīja: “Lūk, tā ir pieskārusies tavām lūpām: tava vaina ir izdzēsta, un tavs grēks ir atlaists.” Un es dzirdēju Kunga balsi runājam: “Ko lai Es sūtu? Un kas gan mums ies?” Es atbildēju: “Lūk, es esmu, sūti mani!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 93 (92)
Refrēns: Kungs ir godības pilns Valdnieks!
Kungs ir Valdnieks! Viņš ir ietērpies godībā;
Kungs ir ietērpies un apjozis sevi ar spēku.
Viņš ir nostiprinājis zemi,
un tā netiks sakustināta. R.

Tavs tronis stāv stiprs jau kopš sendienām,
Tu esi kopš mūžīgiem laikiem.
Tavas liecības ir ticības cienīgas,
Kungs, Tavam namam visās dienās
pienākas svētums. R.

Alleluja.
Svētīgi jūs esat,
ja jūs nievā Kristus vārda dēļ,
jo pār jums nolaižas Dieva Gars.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 24-33)
Tajā laikā Jēzus sacīja apustuļiem: “Nebīstieties no cilvēkiem, jo nav nekā apslēpta, kas netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. Ko Es jums saku tumsā, par to runājiet gaismā; un, ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem! Un nebīstieties no tiem, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj nonāvēt. Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj dvēseli un miesu pazudināt ellē. Vai tad divus zvirbuļus nepārdod par vienu grasi? Tomēr neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva gribas. Pat mati uz jūsu galvas visi ir saskaitīti. Tādēļ nebīstieties – jūs esat labāki nekā daudzie zvirbuļi. Katru, kas mani atzīs cilvēku priekšā, Es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir Debesīs. Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā, to arī Es noliegšu sava Tēva priekšā, kas ir Debesīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.