Dieva Vārds šodienai:
22.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Amosa grāmatas (Am 7, 12-15)
Tajās dienās Amasijs, Bēteles priesteris, sacīja pravietim Amosam: “Tu, redzētāj, taisies projām, bēdz uz Jūdas zemi un tur ēd maizi, un tur varēsi pravietot. Bet Bētelē vairs nedomā pravietot, jo tā ir ķēniņa svētnīca un ķēniņa celtne.” Amoss tad atbildēja un sacīja Amasijam: “Es neesmu pravietis un neesmu pravieša dēls, bet es esmu gans un sikomoru audzētājs. Un Kungs mani paņēma, kad es gāju aiz ganāmpulka, un Kungs man sacīja: “Ej, pravieto manai Izraēļa tautai!”” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 85 (84)
Refrēns: Dievs, rādi mums savu žēlsirdību!
Es klausīšos, ko saka Kungs Dievs,
jo Viņš sludina mieru savai tautai
un saviem svētajiem.
Tiešām, Viņa pestīšana ir tuvu tiem,
kas Viņa bīstas,
lai mūsu zemē mājotu godība. R.

Žēlsirdība un patiesība izies viena otrai pretī,
taisnība sniegs skūpstu mieram.
Patiesība izaugs no zemes,
un taisnība raudzīsies no debesīm. R.

Jo Kungs dos svētību,
un mūsu zeme dos savu augli.
Taisnība staigās Viņa priekšā,
un pestīšana sekos Viņa pēdās. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem (Ef 1, 3-14)
Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mums Kristū ir devis ikvienu garīgo svētību Debesu lietās. Tāpat Viņš Kristū ir izredzējis mūs jau pirms pasaules radīšanas, lai Viņa priekšā mēs būtu svēti un nevainojami mīlestībā. Viņš ir paredzējis saskaņā ar savas gribas lēmumu mūs pieņemt par bērniem caur Jēzu Kristu, lai tiktu pagodināta Viņa slavas pilnā žēlastība, ko Viņš mums dāvāja mīļotajā Dēlā. Viņā mēs saņēmām atpestīšanu caur Viņa asinīm un grēku piedošanu saskaņā ar Viņa žēlastības bagātību, ko Viņš mums pārpilnībā dāvāja līdz ar visu gudrību un saprātu, darot mums zināmu savas gribas noslēpumu saskaņā ar savu lēmumu, ko iepriekš bija pieņēmis Kristū, lai liktu piepildīties laikam un no jauna apvienotu Kristū visu, kas ir Debesīs un virs zemes. Viņā arī mēs esam kļuvuši mantojuma līdzdalībnieki. Saskaņā ar Tā nodomu, kas visu dara pēc savas gribas lēmuma, mēs esam iepriekš aicināti veicināt Viņa godības slavu, mēs, kas jau agrāk bijām cerējuši uz Kristu. Viņā arī jūs dzirdējāt patiesības vārdu, jūsu pestīšanas labo vēsti. Viņā jūs arī ieticējāt un tikāt apzīmogoti ar apsolīto Svēto Garu. Viņš ir mūsu mantojuma galvojums, lai atpestītu savu īpašumu savas godības slavai. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs
lai apgaismo mūsu gara acis,
ka mēs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 6, 7-13)
Tajā laikā Jēzus saaicināja tos divpadsmit un sāka viņus sūtīt pa diviem, un deva viņiem varu pār nešķīstajiem gariem. Un Viņš tiem pavēlēja neko ceļā līdzi neņemt, izņemot spieķi: nedz maizi, nedz somu, nedz naudu jostā, bet gan lai viņi apautu sandales, bet neģērbtu divus svārkus. Viņš tiem sacīja: “Kad jūs kādā mājā ieiesiet, palieciet tur, kamēr iziesiet no turienes. Un, ja kādā vietā jūs neuzņems un neklausīsies, iziedami no turienes, nopuriniet putekļus no savām kājām viņiem par liecību.” Un viņi izgāja un aicināja uz gandarīšanu. Daudzus ļaunos garus viņi izdzina, daudzus slimniekus svaidīja ar eļļu un darīja veselus. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.