Dieva Vārds šodienai:
22.maijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 14, 21-27)
Tajās dienās Pāvils un Barnaba devās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju, stiprinādami mācekļu garu un mudinādami izturēt ticībā, jo Dieva valstībā mums nākas ieiet caur daudzām ciešanām. Un, atsevišķās draudzēs tiem iecēluši vecākos, viņi lūdzoties un gavējot tos novēlēja Kungam, kuram tie bija ieticējuši. Pēc tam, pārstaigājuši Pizidiju, viņi nonāca Pamfīlijā. Tad sludināja Vārdu Pergā un aizgāja uz Atāliju. No turienes tie ar kuģi devās uz Antiohiju, kur, pateicoties Dieva žēlastībai, bija norīkoti darbam, ko izpildīja. Tur nonākuši, tie sapulcināja draudzi un pastāstīja, cik daudz Dievs ar viņiem bija izdarījis un kā pagāniem atvēris ticības durvis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 145 (144)
Refrēns: Es slavēšu Tevi, Dievs, mans Valdniek!
vai: Alleluja!
Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Kungs ir labs pret visiem,
un žēlsirdība ir visos Viņa darbos. R.

Lai slavē Tevi, Kungs, visi Tavi darbi,
un lai Tavi svētie Tevi cildina!
Lai viņi stāsta par Tavas valstības slavu
un Tavu varenību lai sludina! R.

Lai cilvēku bērniem dara zināmu Tavu varu
un Tavas valstības godību!
Tava valstība ir valstība uz visiem mūžiem,
un Tava valdīšana –
uz visām paaudžu paaudzēm. R.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa Atklāsmes grāmatas (Atkl 21, 1-5a)
Es, Jānis, redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pagājušas, un arī jūras vairs nebija. Un es redzēju Svēto pilsētu – Jauno Jeruzalemi – nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznojusies savam vīram. Un es dzirdēju skaļu balsi runājam no troņa: “Lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Un Viņš dzīvos pie tiem, un tie būs Viņa tauta. Un pats Dievs būs pie viņiem – viņu Dievs. Un Viņš noslaucīs ikvienu asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs. Vairs nebūs ne sēru, ne vaimanu, ne sāpju, jo agrākais ir pagājis.” Un Tas, kurš sēdēja tronī, sacīja: “Lūk, Es visu daru jaunu!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Es jums dodu jaunu bausli,
lai jūs cits citu mīlētu, tāpat kā Es jūs mīlēju.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 13, 31-33a.34-35)
Kad Jūdass bija izgājis no Pēdējo vakariņu nama, Jēzus sacīja: “Tagad Cilvēka Dēls ir pagodināts un arī Dievs ir pagodināts Viņā. Bet, ja Dievs ir Viņā pagodināts, tad Dievs pagodinās Viņu arī pats sevī un Viņu pagodinās tūlīt. Bērniņi! Vairs īsu brīdi Es esmu pie jums. Jūs meklējat mani. Tomēr, kā Es to teicu jūdiem, tā tagad saku arī jums: kur Es eju, tur jūs nevarat iet. Es jums dodu jaunu bausli, lai jūs cits citu mīlētu. Lai, tāpat kā Es jūs mīlēju, arī jūs cits citu mīlētu.
Pēc tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība citam pret citu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.