Dieva Vārds šodienai:
22.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 1, 11-17)
“Kam man jūsu daudzie upuri?” saka Kungs. “Līdz sātam esmu saņēmis aunu un treknu teļu tauku dedzināmos upurus. Es negribu vēršu un jēru, un āžu asinis. Kad jūs nākat stāties manā priekšā, kas tad jums bija prasījis, ka jūs mīdītu manus pagalmus? Nenesiet vairs tukšus upurus! Man riebjas kūpināmā upura dūmi, jaunā mēness svētki, sabats un sapulču sasaukšana. Es nespēju paciest noziegumus kopā ar svētku sapulcēm. Mana dvēsele ienīst jūsu jaunā mēness svētkus un jūsu gadskārtējo svētku dienas. Tie man ir kļuvuši par nastu, man ir apriebies tos paciest. Kad jūs izstiepsiet savas rokas, Es novērsīšu savas acis no jums. Un, kad jūs vairosiet savu lūgšanu skaitu, Es neuzklausīšu, tādēļ ka jūsu rokas ir asiņu klātas. Mazgājieties, esiet tīri! Aizvāciet prom no manām acīm savu darbu ļaunumu, beidziet nekrietni rīkoties, mācieties darīt labu: meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajam, atbalstiet bāreni, aizstāviet atraitni!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 50 (49)
Refrēns: Dieva pestīšanu redzēs taisnīgie.
Klausies, mana tauta, un Es runāšu,
un Es liecināšu, Izraēl, pret tevi.
Es nevainošu tevi par taviem upuriem,
jo tavi dedzināmie upuri
vienmēr ir manā priekšā. R.

Kāpēc tu daudzini manus baušļus
un ar savu muti piemini manu derību?
Pamācības tu ienīdi
un manus vārdus aizmeti projām no sevis. R.

Tu to darīji, bet Es klusēju.
Tu domāji, ka esmu tev līdzīgs?
Es apsūdzēšu tevi un to visu likšu tev priekšā.
Kas nesīs slavas upuri, tas mani godinās,
un, kas neaptraipīts staigā ceļu,
tam Es rādīšu Dieva pestīšanu. R.

Alleluja.
Svētīgi tie, kas tiek vajāti par taisnību,
jo viņiem pieder Debesu valstība!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 10, 34–11, 1)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: “Nedomājiet, ka Es atnācu nest mieru virs zemes! Es nenācu nest mieru, bet zobenu. Jo Es esmu nācis sēt šķelšanos starp cilvēku un viņa tēvu, starp meitu un viņas māti un starp vedeklu un viņas vīramāti; un cilvēka ienaidnieki būs viņa mājas ļaudis. Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, nav manis cienīgs; un, kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, nav manis cienīgs; un, kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs. Kas atradīs savu dzīvību, tas to pazaudēs, bet, kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani; un, kas uzņem mani, tas uzņem To, kas mani sūtījis. Kas uzņem pravieti kā pravieti, tas saņems pravieša algu; un, kas uzņem taisnīgo kā taisnīgo, tas saņems taisnīgā algu. Un, kas pasniegs kausu auksta ūdens padzerties vienam no šiem mazajiem, tādēļ ka viņš ir māceklis, patiesi, Es jums saku: viņš savu algu nezaudēs.” Un, kad Jēzus bija pabeidzis mācīt savus divpadsmit mācekļus, Viņš devās tālāk, lai mācītu un sludinātu viņu pilsētās. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.