Dieva Vārds šodienai:
22.jūlijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 7, 1-9)
Jūdas ķēniņa Ahaza, Jotama dēla, Osija dēla, dienās Sīrijas ķēniņš Rasins un Izraēļa ķēniņš Pekahs, Romelija dēls, devās uz Jeruzalemi, lai pret to uzsāktu karu. Bet viņi nespēja to iekarot. Un Dāvida namam tika paziņots, sakot: “Sīrija ir apstājusies nometnēs Efraimā!” Tad notrīcēja ķēniņa un viņa ļaužu sirdis, kā mēdz trīcēt meža koki lielā vējā. Bet Kungs sacīja Isajam: “Izej tu un tavs dēls Šearjašubs pretī Ahazam uz Augšējā dīķa ūdensvada galu, ceļā uz Vadmalnieka tīrumu. Un tu viņam sacīsi: raugies, ka tu būtu mierīgs! Nebīsties, un tava sirds lai nebaidās no abiem šiem divu dūmojošo pagaļu nodeguļiem, no Rasina un Sīrijas, un no Romelija dēla dusmu kvēles, tādēļ ka Sīrija, Efraims un Romelija dēls ir kaluši pret tevi ļaunus nodomus, sacīdami: dosimies pret Jūdu, iedzīsim viņu bailēs un iekarosim viņu sev, un iecelsim viņam par ķēniņu Tabeēla dēlu.” Tā saka Kungs Dievs: “Nekas no tā nebūs un neizdosies! Jo Sīrijas galva ir Damaska, un Damaskas galva – Rasins, bet vēl sešdesmit pieci gadi un Efraims pārstās būt tauta, un Efraima galva – Samarija, un Samarijas galva – Romelija dēls. Bet, ja jūs neticēsiet, jūs nenoturēsieties.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 48 (47)
Refrēns: Dievs ir nostiprinājis savu pilsētu.
Liels ir Kungs un augsti teicams
mūsu Dieva pilsētā.
Viņa svētais kalns, krāšņā virsotne
ir iepriecinājums visai zemei. R.

Sionas kalns, ziemeļu puse
ir lielā ķēniņa pilsēta.
Dievs tās pilīs
ir kļuvis pazīstams kā aizstāvis. R.

Jo, lūk, ķēniņi bija sapulcējušies kopā
un uzbruka reizē.
Bet, tiklīdz ieraudzīja, viņi apjuka,
satrūkās un bēga. R.

Tur viņus pārņēma baiļu trīsas,
tāpat kā sievieti – dzemdību sāpes,
tāpat kā vējš no austrumiem,
kas sadragā Tarsas kuģus. R.

Alleluja.
Nenocietiniet šodien savu sirdi,
bet ieklausieties Kunga balsī!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 11, 20-24)
Tajā laikā Jēzus sāka pārmest tām pilsētām, kurās bija darīti daudzi Viņa brīnumi, ka tās neatgriežas no grēkiem: “Bēdas tev, Korozaina! Bēdas tev, Betsaida! Tādēļ ka, ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tie brīnumi, kas tika darīti pie jums, viņi jau sen maisos un pelnos nožēlotu grēkus. Tāpēc Es jums saku: Tirai un Sidonai tiesas dienā drīzāk tiks piedots nekā jums. Un tu, Kafarnauma, vai tev nenākas būt paceltai līdz debesīm? Tu nolaidīsies līdz pat ellei, tādēļ ka, ja Sodomā būtu darīti tie brīnumi, kas bija darīti tavā vidū, tā noteikti būtu pastāvējusi līdz šai dienai. Tāpēc Es jums saku: sodomiešu zemei tiesas dienā drīzāk būs piedots nekā tev.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.