Dieva Vārds šodienai:
19.janvāris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Samuēla pirmās grāmatas (1 Sam 15, 16-23)

Tajās dienās Samuēls sacīja Saulam: “Pietiek! Es tev pateikšu, ko Kungs man ir sacījis šajā naktī.” Un tas viņam atbildēja: “Runā!” Un Samuēls sacīja: “Vai tad ne tu esi kļuvis par galvu Izraēļa ciltīm, lai gan pats savās acīs biji izlicies mazs? Un Kungs tevi svaidīja par Izraēļa ķēniņu. Kungs sūtīja tevi ceļā un sacīja: “Ej un sakauj grēcīgos amalekiešus, karo ar viņiem, kamēr viņi būs pilnīgi iznīcināti.” Tad kāpēc tu nepaklausīji Kunga balsij, bet meties virsū laupījumam un darīji to, kas ir ļauns Kunga acīs?” Un Sauls atbildēja Samuēlam: “Nē, es paklausīju Kunga balsij un gāju to ceļu, kurā Kungs mani bija sūtījis. Es atvedu līdzi amalekiešu ķēniņu Agagu, bet amalekiešus iznīcināju. Bet tauta paņēma no iznīcināšanai nolemtā laupījuma labākās avis un vēršus, lai Gilgalā tos upurētu Kungam, tavam Dievam.” Un Samuēls sacīja: “Vai tad Kungam vairāk patīk dedzināmie un kaujamie upuri nekā paklausība Viņa balsij? Paklausība taču ir labāka nekā kaujamais upuris, un padevība ir vairāk vērta nekā jēra tauki. Jo pretošanās ir tāds pats grēks kā buršana, un ietiepība tāds pats noziegums kā elkdievība. Tādēļ, ka tu esi atmetis Kunga pavēli, Viņš ir atmetis tevi, lai tu vairs nebūtu ķēniņš.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 50 (49)
Refrēns: Dieva pestīšanu redzēs taisnīgie.
Es nevainošu tevi par taviem upuriem,
jo tavi dedzināmie upuri
vienmēr ir manā priekšā.
Es neņemšu teļus no tava nama,
nedz arī āžus no tava ganāmpulka. R.

Kāpēc tu daudzini manus baušļus
un ar savu muti piemini manu derību?
Pamācības tu taču ienīdi
un manus vārdus aizmeti projām. R.

Tu to darīji, bet Es klusēju.
Tu domāji, ka esmu tev līdzīgs.
Es apsūdzēšu tevi un to visu likšu tev priekšā.
Kas nesīs slavas upuri, tas mani godinās,
un, kas neaptraipīts staigās ceļu,
tam Es rādīšu Dieva pestīšanu. R.

Alleluja.
Dieva Vārds ir dzīvs un iedarbīgs,
tas ir sirds domu un ilgu tiesnesis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 2, 18-22)

Tajā laikā Jāņa Kristītāja mācekļi un farizeji gavēja. Un viņi, atnākuši pie Jēzus, Viņam jautāja: “Kāpēc Jāņa mācekļi un farizeju mācekļi gavē, bet Tavi mācekļi negavē?” Un Jēzus viņiem sacīja: “Vai tad kāzu viesi var gavēt, kamēr līgavainis ir pie viņiem? Kamēr līgavainis ir pie viņiem, tie nevar gavēt. Bet pienāks laiks, kad līgavainis viņiem tiks atņemts, un tajā dienā viņi gavēs. Neviens nešuj jaunu ielāpu uz vecām drēbēm, citādi jaunā drēbe atplīst kopā ar daļu no vecās un caurums kļūst vēl lielāks. Un neviens nelej jaunu vīnu vecos traukos, citādi vīns pārplēš trauku un izlīst un trauks ir pagalam. Bet jauns vīns jālej jaunos traukos.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi