Dieva Vārds šodienai:
19.janvāris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Samuēla pirmās grāmatas (1 Sam 16, 1-13)
Tajās dienās Kungs sacīja Samuēlam: “Cik ilgi tu būsi noskumis par Saulu, ka Es esmu viņu atmetis, lai viņš vairs nevaldītu pār Izraēli? Piepildi savu ragu ar eļļu un nāc! Es tevi sūtīšu pie Jesses Betlēmieša, jo no viņa dēliem esmu izraudzījies sev ķēniņu.” Un Samuēls sacīja: “Kā lai es eju? To dabūs dzirdēt Sauls un mani nonāvēs.” Un Kungs atbildēja: “Tu paņemsi sev līdzi no ganāmpulka jaunu telīti un sacīsi: “Es atnācu upurēt Kungam.” Un uz upura maltīti tu ielūgsi Jessi, un tad Es tev atklāšu, kas tev darāms, un tu svaidīsi to, kuru Es tev norādīšu.” Un Samuēls darīja tā, kā Kungs viņam bija sacījis, un nonāca Betlēmē. Pilsētas vecākie izbijās un, izgājuši viņam pretī, jautāja: “Vai tava atnākšana nozīmē mieru?” Viņš atbildēja: “Jā, mieru. Es atnācu upurēt Kungam. Šķīstījiet sevi un nāciet man līdzi upurēt!” Tad viņš šķīstīja Jessi un viņa dēlus un aicināja viņus uz upuri. Kad tie atnāca, viņš ieraudzīja Eliabu un sacīja: “Bez šaubām, Kunga priekšā stāv Viņa svaidītais.” Bet Kungs sacīja Samuēlam: “Neraugies uz viņa izskatu, nedz arī uz stalto augumu, jo viņu Es esmu atmetis. Es spriežu ne jau pēc tā, kas redzams cilvēkam, jo cilvēks redz ārieni, bet Kungs uzlūko sirdi.” Tad Jesse pasauca Abinadabu un viņu nostādīja Samuēla priekšā, bet tas sacīja: “Arī šo Kungs nav izraudzījis.” Pēc tam Jesse pieveda Šammu, bet Samuēls sacīja: “Tāpat arī šo Kungs nav izraudzījis.” Un tā Jesse stādīja Samuēla priekšā savus septiņus dēlus, bet Samuēls sacīja Jessem: “Kungs viņus nav izraudzījis.” Tad Samuēls jautāja Jessem: “Vai tad tie ir visi tavi dēli?” Viņš atbildēja: “Vēl ir palicis jaunākais, bet viņš gana avis.” Samuēls sacīja Jessem: “Aizsūti pēc viņa un atved šurp, jo mēs nesāksim maltīti, iekams viņš nebūs atnācis.” Tad viņš aizsūtīja un to atveda. Zēns bija ruds, skaista izskata un glītu seju. Un Kungs sacīja: “Celies un svaidi viņu, jo viņš ir tas.” Tad Samuēls paņēma eļļas ragu un viņu svaidīja viņa brāļu vidū. Un no šīs dienas un turpmāk pār Dāvidu bija Kunga Gars. Bet Samuēls piecēlies aizgāja uz Ramu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 89 (88)
Refrēns: Kungs atalgo savus ļaudis.
Parādībā Tu runāji saviem svētajiem un sacīji:
“Varenajam galvā Es uzliku kroni
un paaugstināju izvēlēto no tautas. R.

Es atradu Dāvidu, savu kalpu,
svaidīju viņu ar savu svēto eļļu.
Jo mana roka ar viņu būs vienmēr,
un mans elkonis viņu stiprinās. R.

Viņš mani piesauks: “Tu esi mans Tēvs,
mans Dievs un manas pestīšanas klints.”
Un Es iecelšu viņu par pirmdzimto,
par visaugstāko starp zemes karaļiem.” R.

Alleluja.
Mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs
lai apgaismo mūsu gara acis,
ka mēs zinātu,
kādu cerību dod Viņa aicinājums.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 2, 23-28)
Kad Jēzus sabata dienā gāja pāri tīrumiem, Viņa mācekļi iedami sāka plūkt vārpas. Tad farizeji Viņam sacīja: “Redzi, kāpēc viņi dara sabatā to, kas nav atļauts?” Un Jēzus tiem atbildēja: “Vai tad jūs nekad neesat lasījuši, ko, vajadzības spiests, darīja Dāvids, kad bija izsalcis pats un tie, kas bija ar viņu? Kā viņš virspriestera Abiatara laikā iegāja Dieva namā un ēda upura maizes, kuras atļauts ēst tikai priesteriem, un deva tās arī tiem, kas bija ar viņu?” Un Viņš tiem sacīja: “Sabats ir iedibināts cilvēka dēļ, nevis cilvēks sabata dēļ. Tāpēc Cilvēka Dēls ir Kungs arī pār sabatu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi