Dieva Vārds šodienai:
22.maijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 15, 1-6)
Tajās dienās Antiohijā daži atnācēji no Jūdejas mācīja brāļus: “Ja jūs netiksiet apgraizīti pēc Mozus ieraduma, jūs nevarēsiet tikt pestīti.” Kad Pāvilam un Barnabam izcēlās ar tiem ne mazums strīdu un ķildu, tika nolemts, ka Pāvils un Barnaba, un vēl daži no viņiem dosies šajā jautājumā uz Jeruzalemi pie apustuļiem un vecākajiem. Tā viņi, draudzes pavadīti, pārgāja Feniķiju un Samariju un stāstīja par pagānu atgriešanos, visiem brāļiem sagādādami lielu prieku.
Un, viņiem ierodoties Jeruzalemē, tos uzņēma draudze, apustuļi un vecākie. Un viņi pastāstīja, cik lielas lietas Dievs caur viņiem bija izdarījis. Bet daži no farizeju sektas, kas bija pieņēmuši ticību, piecēlās un sacīja: “Tos vajag apgraizīt un pavēlēt, lai ievēro Mozus Likumu!” Tad apustuļi un vecākie sapulcējās izspriest šo lietu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 122 (121)
Refrēns: Priecīgi iesim Kunga namā!
vai: Alleluja!
Es priecājos, kad man teica:
“Iesim uz Kunga namu!”
Mūsu kājas jau soļo,
Jeruzaleme, tavos vārtos. R.

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis,
pēc Izraēļa Likuma slavēt Kunga vārdu,
jo tur stāv tiesnešu krēsli,
Dāvida nama sēdekļi. R.

 

Alleluja.
Palieciet manī, un Es palikšu jūsos.
Kas paliek manī, tas nes daudz augļu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 1-8)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Es esmu īstais vīnakoks, un mans Tēvs ir vīnkopis. Ikvienu atvasi, kas manī nenes augļus, Viņš nocērt, un ikvienu, kas nes augļus, Viņš notīra, lai tā nestu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tīri tā vārda dēļ, ko Es jums pasludināju. Palieciet manī, un Es – jūsos. Kā atvase nevar nest augļus pati no sevis, nepalikdama pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliksiet manī. Es esmu vīnakoks, jūs – atvases. Kas paliek manī un Es – viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt. Kas manī nepaliek, tas tiek izmests ārā kā zars un nokalst. Un tos paņem un iemet ugunī, un tie sadeg.
Ja jūs paliksiet manī un mani vārdi paliks jūsos, lūdziet, ko vien gribat, un tas jums notiks. Ar to tiek pagodināts mans Tēvs, ka jūs nesat bagātīgus augļus un kļūstat mani mācekļi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.