Dieva Vārds šodienai:
22.maijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 15, 7-21)
Tajās dienās, kad Jeruzalemē izcēlās lielas domstarpības, Pēteris piecēlies sacīja apustuļiem un vecākajiem: “Vīri, brāļi! Jūs zināt, ka jau no senām dienām Dievs ir nolēmis starp jums, lai pagāni no manas mutes dzirdētu Evaņģēlija vārdus un ticētu. Un Dievs, kas pazīst sirdis, ir devis liecību, dāvādams viņiem Svēto Garu tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, ticībā šķīstīdams viņu sirdis. Tad kāpēc jūs tagad kārdināt Dievu, uzlikdami mācekļiem kaklā jūgu, ko nedz mūsu tēvi, nedz mēs paši nespējām panest? Bet mēs tomēr ticam, ka, pateicoties Kunga Jēzus žēlastībai, mēs tiksim izpestīti tāpat kā viņi.” Un visa sapulce noklusa un klausījās Barnabu un Pāvilu, kas stāstīja, cik lielas zīmes un brīnumus Dievs caur viņiem bija darījis pagānu vidū. Bet, kad arī viņi apklusa, Jēkabs atbildēja, sacīdams: “Vīri, brāļi, uzklausiet mani! Sīmanis stāstīja, kā Dievam pirmo reizi labpatika ļaudis no pagānu vidus pievienot sava  Vārdam. Ar to saskan arī praviešu vārdi, kā ir rakstīts: “Pēc tam Es atgriezīšos un no jauna uzbūvēšu Dāvida sagruvušo mājokli. Es atkal uzcelšu tā drupas un to atjaunošu, lai atlikušie ļaudis meklētu Kungu, kā arī visas tautas, pār kurām ir piesaukts mans vārds, saka Kungs, kas dara šīs no mūžiem zināmās lietas.” Tāpēc es uzskatu, ka tie, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva, nav jāapgrūtina, bet gan viņiem jāuzraksta, lai viņi atturētos no apgānīšanās ar dievekļiem, no netiklības, no tā, kas nožņaugts, un no asinīm. Jo Mozum jau no sensenām paaudzēm katrā pilsētā ir savi sludinātāji sinagogās, kur viņš katru sabatu tiek lasīts.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 96 (95)
Refrēns: Sludiniet Dieva godu visām tautām!
vai: Alleluja!
Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
dziediet Kungam, visa zeme!
Dziediet Kungam, teiciet Viņa vārdu,
Viņa pestīšanu sludiniet no dienas dienā! R.

Sludiniet Viņa godu pagānu ļaudīm,
visām tautām – Viņa brīnišķos darbus!
Sakiet pagānu ļaudīm: “Kungs ir Valdnieks!”
Viņš nostiprināja pasauli, lai tā nekustas,
Viņš tiesās tautas pēc patiesības. R.

Alleluja.
Manas avis klausa manai balsij,
Es tās pazīstu, un tās man seko.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 9-11)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu iemīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es jums sacīju, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.