Dieva Vārds šodienai:
22.maijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 15, 22-31)
Tajās dienās pēc apspriedes Jeruzalemē apustuļi un vecākie kopā ar visu draudzi nolēma no sava vidus izraudzīties vīrus: Jūdu, sauktu par Barsabasu, un Sīlu, kuri izcēlās starp brāļiem, un sūtīt tos kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju, ar viņu roku rakstot: “Sveiciens no apustuļiem un vecākajiem brāļiem tiem brāļiem no pagānu vidus, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā! Tā kā mēs dzirdējām, ka daži no mums, kuriem mēs nebijām pavēlējuši, aizgāja un jūsos ienesa nemieru, ar vārdiem uztraukdami jūsu dvēseles, tad mēs, sapulcējušies vienkopus, nolēmām izvēlēt vīrus un nosūtīt pie jums kopā ar mums dārgajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kuri mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdam ir veltījuši savu dzīvību. Tā mēs nosūtījām Jūdu un Sīlu, kas to pašu pastāstīs arī vārdos. Jo Svētais Gars un mēs nolēmām jums neuzlikt nekādu citu nastu kā tikai šo nepieciešamo: atturēties no dievekļiem ziedotiem upuriem, no asinīm, no tā, kas nožņaugts, un no netiklības. No tā sargādamies, jūs labi darīsiet. Palieciet sveiki!” Tad viņi izsūtīti aizgāja uz Antiohiju un, sapulcinājuši ļaudis, nodeva vēstuli. To izlasījuši, tie priecājās par mierinājumu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 57 (56)
Refrēns: Dievs, es slavēšu Tevi starp tautām.
vai: Alleluja!
Dievs, mana sirds ir droša, droša ir mana sirds;
es dziedāšu un spēlēšu.
Mosties, mana godība, mosties, arfa un cītara,
es modināšu rīta ausmu. R.

Kungs, es slavēšu Tevi starp tautām
un ļaužu vidū Tev spēlēšu,
jo Tava žēlsirdība sniedzas līdz debesīm
un līdz mākoņiem – Tava patiesība.
Dievs, pacelies pāri debesīm,
pāri visai zemei lai ir Tava godība! R.

Alleluja.
Es jūs nosaucu par draugiem,
jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva,
Es jums darīju zināmu.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 15, 12-17)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu iemīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu. Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai, ko vien jūs lūgtu no Tēva manā vārdā, Viņš jums dotu. To Es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.