Dieva Vārds šodienai:
14.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules (Jk 5, 9-12)
Brāļi, nesūdzieties cits par citu, lai jūs netiktu tiesāti. Lūk, tiesnesis jau stāv pie durvīm. Brāļi, par izturības un pacietības paraugu ņemiet praviešus, kas runāja Kunga vārdā. Lūk, mēs teicam svētīgus tos, kas izturēja. Jūs esat dzirdējuši par Ījaba izturību un redzējuši, kāda par to beigās bija alga no Kunga, jo Kungs ir ļoti žēlsirdīgs un labvēlīgs. Bet vispirms, mani brāļi, nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes un nedodiet nekādu citu zvērestu, bet jūsu “jā” lai ir “jā”, un “nē” lai ir “nē”, lai jūs netiktu tiesāti. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 103 (102)
Refrēns: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs.
Teic, mana dvēsele, Kungu,
un viss, kas ir manī, lai teic Viņa svēto vārdu!
Teic, mana dvēsele, Kungu
un neaizmirsti, ko Viņš tev ir darījis labu. R.

Viņš piedod visas tavas vainas
un dziedē visas tavas vājības.
Viņš izglābj no nāves tavu dzīvību
un apveltī tevi ar žēlastību un žēlsirdību. R.

Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs,
lēnprātīgs un ļoti saudzīgs.
Ne vienmēr Viņš baras
un ne jau mūžīgi dusmojas. R.

Jo, cik augstu ir debesis pāri zemei,
tik liela ir Kunga žēlsirdība tiem, kas Viņa bīstas.
Cik rietumi ir tālu no austrumiem,
tik tālu no mums Viņš ir aiznesis mūsu vainas. R.

Alleluja.
Patiesība, Kungs, ir Tavi vārdi,
svētī mūs patiesībā!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 1-12)
Tajā laikā Jēzus nonāca Jūdejas robežās viņpus Jordānai. Un atkal ļaužu pulki sanāca pie Viņa, un Viņš, kā parasti, tos mācīja. Un farizeji piegāja un, Viņu kārdinādami, jautāja, vai vīrs drīkst atraidīt savu sievu. Bet Jēzus atbildēdams tiem sacīja: “Ko Mozus jums ir pavēlējis?” Viņi sacīja: “Mozus atļāva rakstīt šķiršanās rakstu un atraidīt.” Bet Jēzus viņiem atbildēja: “Jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu ir rakstījis. Bet pasaules iesākumā Dievs radīja viņus – vīrieti un sievieti. Tāpēc cilvēks atstās savu tēvu un māti un pievienosiessavai sievai, un abi būs viena miesa. Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt.” Un Viņa mācekļi atkal mājās Viņam jautāja par to pašu. Un Viņš tiem sacīja: “Ja kāds savu sievu atraida un citu apprec, tas pārkāpj ar viņu laulību. Un, ja sieva šķiras no sava vīra un iziet pie cita, viņa pārkāpj laulību.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.