Dieva Vārds šodienai:
22.marts

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 7, 10-14)
Tajās dienās Kungs runāja, sacīdams Jūdas ķēniņam Ahazam: “Prasi no Kunga, sava Dieva, sev zīmi vai no pazemes dziļumiem, vai no debesu augstumiem.” Bet Ahazs atbildēja: “Es nelūgšu un nekārdināšu Kungu.” Tad Isajs sacīja: “Tad klausies, Dāvida nams! Vai tad jums nepietiek ar cilvēku apgrūtināšanu, ka jūs kļūstat nepanesami arī manam Dievam? Tāpēc Kungs pats dos jums zīmi. Lūk, Jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārds būs Emanuēls.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 40 (39)
Refrēns: Lūk, es nāku pildīt Dieva gribu.
Kaujamo un ēdamo upuri Tu neesi gribējis,
bet esi atvēris man ausis.
Dedzināmo un gandarīšanas upuri Tu neesi prasījis,
tad es sacīju: “Lūk, es nāku.” R.

Pildīt Tavu gribu, mans Dievs, es vēlos,
un Tavs Likums ir manā sirdī.
Es sludināju Tavu taisnību lielā draudzē,
lūk, savas lūpas es neaizvēru – Kungs, Tu zini. R.

Tavu taisnību es neapslēpu savā sirdī
un sludināju Tavu uzticību un palīdzību.
Tavu žēlsirdību un Tavu uzticību
es neesmu slēpis
lielās draudzes priekšā. R.

Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 10, 4-10)
Brāļi, nav iespējams grēkus atcelt ar vēršu un āžu asinīm. Tāpēc, ienākdams pasaulē, Kristus saka: “Upurus un dāvanas Tu neesi gribējis, bet esi man radījis miesu. Dedzināmie upuri un upuri par grēkiem Tev nepatika. Tad Es sacīju: “Lūk, Es nāku. Grāmatas sākumā ir rakstīts par mani, lai Es izpildītu, Dievs, Tavu gribu.”” Iepriekš pateicis: “Upurus un dāvanas, dedzināmos upurus un upurus par grēkiem Tu neesi gribējis, un tie Tev nepatika,” – lai gan tie tika nesti saskaņā ar Likumu – pēc tam Viņš saka: “Lūk, Es nāku, lai izpildītu Tavu gribu.” Viņš atceļ pirmo upuri, lai nodibinātu otro. Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svētdarīti ar Jēzus Kristus miesas upurēšanu reizi par visām reizēm. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!
Vārds ir tapis miesa
un dzīvojis mūsu vidū,
un mēs redzējām Viņa godību.
Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 26-38)
Tajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un Viņu sauks par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala.” Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu, jo Dievam nekas nav neiespējams.” Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone; lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.