Dieva Vārds šodienai:
14.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Jēkaba vēstules (Jk 5, 13-20)
Kādam no jums ir bēdas? Lai viņš lūdzas! Kādam ir priecīgs prāts? Lai viņš dzied slavas dziesmu! Jūsu vidū kāds ir nevesels? Lai viņš aicina Baznīcas priesterus, un lai tie aizlūdz par viņu, svaidīdami to ar eļļām Kunga vārdā. Ticības pilna lūgšana slimnieku glābs, un Kungs viņu piecels. Un, ja viņš būtu grēkojis, tad grēki viņam tiks piedoti. Izsūdziet grēkus cits citam un lūdzieties cits par citu, lai jūs atgūtu veselību, jo daudz spēj taisnīga cilvēka neatlaidīga lūgšana. Elijs bija cilvēks, līdzīgs jums un padots ciešanām. Viņš lūgtin lūdza, lai nelīst, un lietus nelija pār zemi trīs gadus un četrus mēnešus. Tad viņš atkal lūdza, un debesis deva lietu, bet zeme – savu augli. Mani brāļi, ja kāds no jums nomaldītos no patiesības un kāds cits viņu atvestu atpakaļ, tad lai viņš zina, ka tas, kas ir atgriezis grēcinieku no maldu ceļa, izglābs savu dvēseli no nāves un segs daudz grēku. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 141 (140)
Refrēns: Dievs, mana lūgšana lai nonāk pie Tevis!
Kungs, es piesaucu Tevi, steidzies pie manis!
Ņem vērā manu balsi, kad es saucu uz Tevi.
Tavā priekšā kā vīraks lai nonāk mana lūgšana,
manu roku pacelšana – kā vakara upuris. R.

Kungs, noliec sargu manai mutei
un apsardzi – manām lūpām!
Jo uz Tevi, Kungs, raugās manas acis.
Es patveros pie Tevis, nepazudini manu dvēseli! R.

Alleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs,
kas esi Kungs pār debesīm un zemi,
ka Tu Debesu valstības noslēpumus
esi atklājis mazajiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 13-16)
Tajā laikā pie Jēzus nesa bērnus, lai Viņš tiem pieskartos, bet mācekļi nesējus bargi norāja. Bet Jēzus, to redzēdams, sadusmojās un viņiem sacīja: “Ļaujiet bērniem nākt pie manis! Neaizturiet viņus, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi, es jums saku: kas Dieva valstību nepieņems kā bērns, tas tajā neieies.” Un Viņš apskāva bērnus un viņus svētīja, uzlikdams tiem rokas. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.