Dieva Vārds šodienai:
14.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Atkārtotā likuma grāmatas (At 4, 32-34.39-40)
Mozus uzrunāja tautu, sacīdams: “Pajautā senos laikus, kas bija pirms tevis kopš tās dienas, kad Dievs radīja cilvēku virs zemes, vai no vienas debesu malas līdz otrai ir kādreiz notikusi tik liela lieta kā šī un vai ir dzirdēts kas tamlīdzīgs? Vai kāda tauta ir dzirdējusi Dieva balsi runājam no uguns liesmām, kā tu to dzirdēji un paliki dzīva? Vai Dievs ir mēģinājis iet un izraudzīties sev tautu no citu tautu vidus ar pārbaudījumiem, zīmēm un brīnumiem, ar kariem, ar spēcīgu roku un izstieptu elkoni, un ar lielām, briesmīgām lietām saskaņā ar visu, ko jūsu labā Kungs, jūsu Dievs, ir izdarījis Ēģiptē jūsu acu priekšā? Tāpēc šodien zini un pārdomā savā sirdī, ka Kungs ir Dievs gan augšā, debesīs, gan lejā, virs zemes, un cita nav. Sargā Viņa baušļus un pavēles, ko es tev šodien dodu, lai labi klātos tev un taviem dēliem pēc tevis un lai tu ilgu laiku uzturētos tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dāvās.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 33 (32)
Refrēns: Laimīga ir Dieva izvēlētā tauta!
Patiesi ir Kunga vārdi,
un visiem Viņa darbiem var uzticēties.
Viņš mīl taisnību un tiesu,
zeme ir Kunga žēlsirdības pilna. R.

Ar Kunga vārdu ir radītas debesis,
un ar Viņa mutes dvesmu – visi Debesu spēki.
Jo Viņš sacīja, un tā ir noticis,
Viņš pavēlēja, un viss ir radies. R.

Raug, Kunga acis ir pār tiem, kas Viņa bīstas,
pār tiem, kas cer uz Viņa žēlsirdību,
lai viņu dvēseli izglābtu no nāves
un viņus pabarotu bada laikā. R.

Mūsu dvēsele gaida uz Kungu,
jo Viņš ir mūsu palīgs un aizstāvis.
Kungs, Tava žēlsirdība lai mūs pavada,
kā esam cerējuši uz Tevi. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 8, 14-17)
Brāļi, visi, kurus vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. Jo jūs esat saņēmuši nevis verdzības garu, lai atkal baidītos, bet gan Garu, kurš pieņem par bērniem un kurā mēs saucam: “Abba, Tēvs!” Jo pats Gars sniedz liecību kopā ar mūsu garu, ka mēs esam Dieva bērni. Bet, ja bērni, tad arī mantinieki: Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja mēs tomēr līdzi ciešam, tad tāpēc, lai līdzi tiktu arī pagodināti. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam,
un Svētajam Garam –
Dievam, kas ir, kas bija un kas atnāks!
Alleluja.

Jēzus Kristus Evaņģēlija noslēgums, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 28, 16-20)
Tajā laikā vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un, Viņu ieraudzījuši, tie atdeva godu. Bet daži šaubījās. Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.