Dieva Vārds šodienai:
28.janvāris

Piedod, šodien bez mūzikas

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Vēstules ebrejiem (Ebr 10, 32-39)
Brāļi, atcerieties agrākās dienas, kad jūs, saņēmuši gaismu, izturējāt smagu ciešanu cīņu, gan paši nodoti atklātam izsmieklam un spaidiem, gan arī kļuvuši par tādā veidā piemeklēto biedriem. Jo jūs cietāt līdzi apcietinātajiem un savas mantas izlaupīšanu uzņēmāt ar prieku, apzinādamies, ka jums ir labāks un paliekošs īpašums. Tāpēc nezaudējiet savu paļāvību, par kuru būs liela atlīdzība. Jo jums ir vajadzīga pacietība, lai, izpildot Dieva gribu, jūs saņemtu apsolīto. Jo vēl pēc neilga, pēc ļoti īsa brīža nāks Tas, kam jānāk, un Viņš nekavēsies. Bet mans taisnīgais dzīvos no ticības, bet, ja viņš atkāpsies, viņš manai dvēselei nepatiks. Mēs tomēr nepiederam pie atkritējiem, kas iet pazušanā, bet pie ticīgajiem, kas glābj dvēseli. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 37 (36)
Refrēns: Taisnīgajiem pestīšana nāk no Dieva.
Ceri uz Kungu un dari labu,
tad tu apdzīvosi zemi un būsi drošībā.
Līksmojies Kungā,
un Viņš piepildīs tavas sirds ilgas. R.

Uztici Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu,
un Viņš izdarīs.
Un tavai taisnībai
Viņš liks mirdzēt kā gaismai
un tavām tiesībām –
kā pusdienu saulei. R.

Kungs stiprina cilvēka soļus,
un viņa ceļš Kungam patīk.
Kaut arī viņš pakristu, viņš nepaliks guļot,
jo Kungs tur viņa roku. R.

Taisnīgo pestīšana nāk no Kunga,
Viņš tos ir aizstāvējis spaidu laikā.
Un Kungs viņus atbalstīs un atbrīvos,
atbrīvos no noziedzīgajiem
un viņus izglābs,
jo tie ir cerējuši uz Viņu. R.

Alleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs,
kas esi Kungs pār debesīm un zemi,
jo Tu Debesu valstības noslēpumus
esi atklājis mazajiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 4, 26-34)
Tajā laikā Jēzus sacīja ļaudīm: “Ar Dieva valstību notiek tā, it kā cilvēks būtu iesējis zemē sēklu. Vai viņš guļ vai ceļas, naktī vai dienā, sēkla uzdīgst un izaug, viņam nezinot. Zeme pati no sevis nes augļus: vispirms zelmeni, tad vārpu, pēc tam briedušus graudus vārpā. Kad augļi ir ienākušies, viņš tūlīt laiž darbā sirpi, jo ir pienācis pļaujas laiks.” Viņš arī vēl sacīja: “Kam lai mēs pielīdzinām Dieva valstību vai ar kādu līdzību lai to attēlojam? Tā ir kā sinepju grauds, kas, zemē iesēts, ir mazāks par visām citām sēklām zemes virsū, bet, kad tas ir iesēts, tas aug un kļūst lielāks par visiem dārza augiem, un tam izaug tik kupli zari, ka tā ēnā var apmesties debesu putni.” Un Viņš tiem sludināja Vārdu ar daudzām tādām līdzībām, cik tie spēja klausīties, un bez līdzībām Viņš tiem nekā nestāstīja. Bet saviem mācekļiem Viņš visu izskaidroja atsevišķi. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.