Dieva Vārds šodienai:
14.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules (1 Pēt 1, 3-9)
Lai ir slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem savā lielajā žēlsirdībā no jauna mūs ir dzemdinājis dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas jums tiek uzglabāts Debesīs. Ticībā jūs Dieva spēkā tiekat pasargāti atpestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos Pastarajā dienā. Par to jūs priecājaties, lai gan tagad jums nākas nedaudz skumt dažādo pārbaudījumu dēļ. Bet tā tas ir, lai jūsu pārbaudītā ticība izrādītos daudz vērtīgāka par iznīcīgo zeltu, kas arī tiek pārbaudīts ugunī, un būtu par slavu un godu, un cieņu, kad parādīsies Jēzus Kristus. Jūs Viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši. Arī tagad, neredzēdami, taču ticēdami Viņam, jūs priecājaties ar neizsakāmu un godpilnu prieku, sasniegdami savas ticības mērķi – dvēseļu atpestīšanu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 111 (110)
Refrēns: Dievs atceras savu derību.
vai: Alleluja!
Es teikšu Kungu no visas savas sirds
taisnīgo padomē un sapulcē.
Lieli ir Kunga darbi, tie jāpazīst visiem,
kam tie patīk. R.

Barību Viņš deva tiem, kas Viņa bīstas,
mūžam Viņš pieminēs savu derību.
Savus varenos darbus Viņš rādīja savai tautai,
lai viņiem atdotu pagānu īpašumu. R.

Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai,
uz mūžiem noslēdza savu derību.
Gudrības iesākums ir Kunga bijība,
labs prāts ir visiem, kas pēc tās dzīvo.
Viņa slava pastāv mūžam. R.

Alleluja.
Jēzus Kristus, būdams bagāts,
jūsu dēļ ir kļuvis nabags,
lai ar savu nabadzību jūs darītu bagātus.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,ko uzra kstījis svētais Marks (Mk 10, 17-27)
Tajā laikā, kad Jēzus devās ceļā, piesteidzās kāds cilvēks un, ceļos nometies Viņa priekšā, Viņu lūdza: “Labais Mācītāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvi?” Bet Jēzus viņam sacīja: “Kāpēc tu mani sauc par labo? Neviens nav labs, vienīgi Dievs. Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zagt, tev nebūs nepatiesi liecināt, tev nebūs krāpt, tev būs savu tēvu un māti godāt.” Bet tas atbildēja Viņam: “Mācītāj, no savas jaunības es visu to esmu pildījis.” Tad, uzlūkodams viņu ar mīlestību, Jēzus viņam sacīja: “Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta Debesīs, un nāc, seko man!” Cilvēks noskuma par šiem vārdiem un bēdīgs aizgāja, jo viņam bija daudz īpašumu. Un Jēzus, apskatījies apkārt, sacīja saviem mācekļiem: “Cik grūti bagātajiem būs ieiet Dieva valstībā.” Viņa mācekļi uztraucās par šiem vārdiem. Bet Jēzus atkal atbildēdams sacīja viņiem: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.” Bet viņi vēl vairāk brīnījās un runāja savā starpā: “Un kas tad var būt pestīts?” Jēzus, viņus uzlūkodams, sacīja: “Cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam viss ir iespējams.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.