Dieva Vārds šodienai:
28.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Amosa grāmatas (Am 2, 6-10.13-16)
Tā saka Kungs: “Triju Izraēļa noziegumu dēļ un četru dēļ Es neatsaukšu šo spriedumu, tādēļ ka viņi par sudrabu pārdeva taisnīgo un nabagu – par sandaļu pāri. Zemes putekļos viņi iemin nabaga galvu un trūcīgos nostumj no ceļa. Kā dēls, tā arī viņa tēvs staigā pie tās pašas sievietes, lai apgānītu manu svēto vārdu. Uz drēbēm, kas paņemtas ķīlā, viņi gulšņā pie visiem altāriem un sava Dieva namā dzer vīnu, kas iegūts, piedzenot soda naudu. Bet Es taču viņu priekšā izdzinu amoriešus, kuri augumā bija garāki par ciedriem un spēkā stipri kā ozoli. Es augšā iznīcināju viņu augļus un lejā viņu saknes. Un Es jūs izvedu no Ēģiptes zemes un vadīju jūs tuksnesī četrdesmit gadus, lai jūs saņemtu īpašumā amoriešu zemi. Lūk, Es likšu jums grīļoties, kā grīļojas ar kūlīšiem piekrauti rati. Ātrajam nebūs kur aizbēgt, nedz stiprais parādīs savu spēku, un varonis neizglābs savu dzīvību. Loka šāvējs nespēs nostāvēt, nedz tas, kam veiklas kājas, spēs izbēgt, arī jātnieks neizglābs savu dzīvību, un sirdī visdrosmīgākais starp spēkavīriem bēgs projām kails tajā dienā,” saka Kungs. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 50 (49)
Refrēns: Saprotiet patiesību jūs, kas aizmirsāt Dievu!
Kāpēc tu daudzini manus baušļus
un ar savu muti piemini manu derību?
Pamācības tu ienīdi
un manus vārdus aizmeti projām no sevis. R.

Ja redzēji zagli, tu skrēji viņam līdzi,
ar netikļiem tev bija kopīgas gaitas.
Savai mutei tu atļāvi runāt ļaunu,
un tava mēle pina viltības. R.

Apsēdies tu runāji pret savu brāli
un nonievāji savas mātes dēlu.
Tu to darīji, bet Es klusēju.
Tu domāji, ka esmu tev līdzīgs?
Es apsūdzēšu tevi un to visu likšu tev priekšā. R.

Saprotiet to jūs, kas aizmirstat Dievu,
lai Es jūs nesagūstītu;
un nebūs neviena, kas glābtu!
Kas nesīs slavas upuri, tas mani godinās,
un, kas neaptraipīts staigā ceļu,
tam Es rādīšu Dieva pestīšanu. R.

Alleluja.
Nenocietiniet šodien savu sirdi,
bet ieklausieties Kunga balsī!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 8, 18-22)
Tajā laikā Jēzus, redzēdams ap sevi daudz ļaužu, pavēlēja pārcelties ezera otrā krastā. Un piegājis kāds Rakstu zinātājs sacīja Viņam: “Mācītāj, es sekošu Tev, kurp vien Tu iesi.” Un Jēzus viņam atbildēja: “Lapsām ir alas, debesu putniem – ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav, kur galvu nolikt.” Kāds cits no Viņa mācekļiem teica: “Kungs, atļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu!” Bet Jēzus viņam atbildēja: “Seko man un atstāj mirušajiem apglabāt savus mirušos!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.