Dieva Vārds šodienai:
3.decembris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Daniēla grāmatas (Dan 7, 15-27)
Es izbijos par redzēto vīziju, un redzējumi mani satrauca. Es piegāju pie viena no stāvošajiem un gribēju no viņa uzzināt tā visa īsto nozīmi. Viņš man atbildēja un izskaidroja man vārdu nozīmi: “Šie četri lielie zvēri ir četras valstis, kas celsies no zemes. Tomēr valdīšanu saņems visaugstā Dieva svētie un valdīšanu paturēs uz mūžiem un mūžu mūžiem.” Pēc tam es gribēju iegūt skaidrību par ceturto zvēru, kas ļoti atšķīrās no visiem pārējiem un bija sevišķi briesmīgs, ar dzelzs zobiem un vara nagiem, un kas aprija un saberza, un atlikušo samīdīja ar savām kājām; kā arī par desmit ragiem, kas tam bija uz galvas, un vēl par citu, kas izauga, kad trīs ragi bija izkrituši, – par to ragu, kam bija acis un lielas lietas runājoša mute un kas bija lielāks par citiem. Es skatījos, un, lūk, šis rags uzsāka karu pret svētajiem un viņus uzveica, kamēr atnāca Mūžsenais un atzina taisnību Visaugstā svētajiem un kamēr pienāca laiks un svētie saņēma valdīšanas varu. Un viņš sacīja tā: “Ceturtais zvērs ir ceturtā valsts, kas būs virs zemes un kas būs lielāka par visām valstīm, un aprīs visu zemi un to samīdīs un saberzīs. Desmit ragi būs desmit ķēniņi; bet pēc viņiem celsies cits un būs varenāks par iepriekšējiem, un trīs ķēniņus nogāzīs. Un viņš runās vārdus pret Visaugsto un satrieks Visaugstā svētos, un domās, ka viņš spēj mainīt laikus un Likumu, un viņi tiks nodoti viņa rokās līdz laikam un laikiem, un pusi no laika. Tad apsēdīsies tiesa un atņems viņa varenību, lai viņš tiktu satriekts un iznīcināts līdz galam, bet valdīšana un varenība, un valstu lielums, kas vien ir zem debesīm, tiks atdoti Visaugstā svēto tautai. Viņa valstība ir mūžīga valstība, un visi ķēniņi Viņam kalpos un paklausīs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Dan 3
Refrēns: Mūžam slavējiet visaugsto Kungu!
Teic Kungu, Dieva tauta,
slavējiet un augsti teiciet Viņu uz mūžiem!
Teiciet Kungu, Kunga priesteri,
teiciet Kungu, Kunga kalpi! R.

Teiciet Kungu, taisnīgo gari un dvēseles,
teiciet Kungu, svētie un sirdī pazemīgie!
Esi slavēts debesu plašumā
un teicams un godājams uz mūžiem! R.

Alleluja.
Esiet nomodā un lūdzieties vienmēr,
lai jūs būtu cienīgi stāties Cilvēka Dēla priekšā!
Alleluja.

 

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 34-36)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Pielūkojiet, ka jūsu sirdi neapgrūtina pārēšanās un dzeršana, un šīs dzīves rūpes un ka šī diena nepienāk jums negaidīti. Jo tā nolaidīsies kā slazds pār visiem, kas dzīvo pa visu zemi. Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdzieties, lai jūs no visa tā, kas notiks, spētu izbēgt un nostāties Cilvēka Dēla priekšā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.