Dieva Vārds šodienai:
14.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules (1 Pēt 1, 10-16)
Mīļie, pestīšanu meklēja un pētīja pravieši, kuri sludināja jums nolemto žēlastību. Viņi centās izzināt, uz kuru brīdi un uz kādu laiku norādīja viņos esošais Kristus Gars, kas iepriekš paredzēja Kristus ciešanas un tām sekojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet gan jums kalpos tās lietas, ko jums tagad pēc Svētā Gara atsūtīšanas no Debesīm ir vēstījuši tie, kas jums pasludināja Evaņģēliju. Šajās lietās ieskatīties ilgojas pat eņģeļi. Tāpēc, savā garā apjozušies, esiet skaidrā prātā un pilnīgi paļaujieties uz to žēlastību, ko jūs saņemsiet, Jēzum Kristum atnākot. Kā paklausīgi bērni neļaujiet vairs sevī valdīt agrākajām kārībām, kas bija jūsu nezināšanas laikā, bet tāpat kā Svētais, kas jūs aicināja, topiet arī jūs svēti visā savā dzīvesveidā, jo ir rakstīts: “Esiet svēti, jo Es esmu svēts.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 98 (97)
Refrēns: Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu.
Dziediet Kungam jaunu dziesmu,
jo Viņš ir veicis brīnumdarbus.
Viņam uzvaru nesa Viņa labā roka,
Viņa roka, kas ir svēta. R.

Savu pestīšanu Kungs ir darījis zināmu,
tautu priekšā atklājis savu taisnību.
Viņš ir atcerējies savu labvēlību
un savu uzticību Izraēļa namam. R.

Visas zemes malas redzēja
mūsu Dieva pestīšanu.
Gavilējiet Dievam, visa zeme,
priecājieties, līksmojiet un dziediet! R.

Alleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs,
kas esi Kungs pār debesīm un zemi,
jo Tu Debesu valstības noslēpumus
esi atklājis mazajiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 28-31)
Tajā laikā Pēteris sacīja Jēzum: “Lūk, mēs visu atstājām un sekojam Tev.” Jēzus atbildēja: “Patiesi, Es jums saku: nav neviena, kas manis un Evaņģēlija dēļ būtu atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus un kas nesaņemtu simtkārt vairāk jau tagad, šajā laikā, gan namus, gan brāļus, gan māsas un mātes, un bērnus, un tīrumus, lai gan ar vajāšanām, un nākamajā laikā – mūžīgo dzīvi. Bet daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.