Dieva Vārds šodienai:
3.decembris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas (Jer 33, 14-16)
“Redzi, nāk dienas,” saka Kungs, “un Es pildīšu labo vārdu, ko esmu teicis Izraēļa namam un Jūdas namam. Tajās dienās un tajā laikā Es likšu, lai Dāvidam uzplaukst taisnības atvase. Viņš spriedīs tiesu un taisnību virs zemes. Tajās dienās tiks atpestīts Jūda un Jeruzaleme dzīvos drošībā. Un vārds, kādā to nosauks, ir šis: Kungs ir mūsu taisnība.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 25 (24)
Refrēns: Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli.
Kungs, dari man zināmus savus ceļus
un māci man staigāt Tavas takas!
Savā patiesībā mani vadi un māci,
jo Tu esi Dievs, mans glābējs. R.

Kungs ir labs un taisnīgs,
tāpēc grēciniekiem Viņš parādīs ceļu.
Lēnprātīgos Viņš vadīs taisnībā,
pazemīgos mācīs staigāt Viņa ceļus. R.

Žēlastība un uzticība ir visi Kunga ceļi
tiem, kas Viņa derību un bauslības glabā.
Kungs savu draudzību dāvās tiem,
kas Viņa bīstas,
savu derību Viņš darīs tiem zināmu. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules tesalonīkiešiem (1 Tes 3, 12–4, 2)
Brāļi, lai Kungs dod jums kļūt bagātiem un pārbagātiem mīlestībā citam pret citu un pret visiem, līdzīgi mūsu mīlestībai pret jums, lai jūsu sirds nostiprinātos un būtu svētumā nevainojama mūsu Dieva un Tēva priekšā, atnākot mūsu Kungam Jēzum kopā ar visiem Viņa svētajiem. Amen. Beidzot, brāļi, mēs jūs lūdzam un zvērinām Kungā Jēzū, ka tajā, ko jūs esat no mums dzirdējuši, kādā veidā jums pienākas dzīvot un būt patīkamiem Dievam, un – kā jūs jau dzīvojat – ka tajā jūs kļūtu arvien pilnīgāki! Jūs taču zināt, kādus aizrādījumus mēs jums devām caur Kungu Jēzu. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Savu žēlsirdību mums rādi, Kungs,
un esi mūsu glābējs!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 21, 25-28.34-36)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, bet zemes virsū tautas būs šausmu pārņemtas un apjukušas jūras un viļņu krākšanas dēļ. Cilvēki pamirs bailēs, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu stiprumi tiks satricināti. Un tad ieraudzīs Cilvēka Dēlu nākam padebešos ar lielu spēku un godību. Kad tas sāks piepildīties, tad skatieties un paceliet galvu, jo jūsu pestīšana tuvojas! Bet pielūkojiet, ka jūsu sirdi neapgrūtinātu negausība, dzeršana un šīs dzīves rūpes un ka šī diena neatnāktu jums negaidīta. Jo tā nāks kā slazda cilpa pār visiem, kas dzīvo pa visu zemi. Tāpēc esiet nomodā un vienmēr lūdzieties, lai jūs varētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un spētu nostāties Cilvēka Dēla priekšā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.