Dieva Vārds šodienai:
28.janvāris

Piedod, šodien bez mūzikas

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Sofonija grāmatas (Sof 2, 3; 3, 12-13)
Meklējiet Kungu jūs, visi zemes pazemīgie, kas pildāt Viņa likumus! Meklējiet taisnību, meklējiet pazemību, lai jūs varētu paslēpties Kunga dusmu dienā! Es atstāšu tavā vidū pazemīgus un trūcīgus ļaudis. Un tie, kas no Izraēļa būs pāri palikuši, paļausies uz Kunga vārdu. Viņi nedarīs noziedzības un nerunās melus, un viņu mutē nebūs atrodama viltīga mēle. Viņi ganīsies un apgulsies, un nebūs neviena, kas sēj bailes. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 146 (145)
Refrēns: Svētīgi ir tie, kas nekāro pēc mantas.
vai: Alleluja!
Kungs uzticību sargā uz mūžiem,
nes taisnību apspiestajiem,
Viņš dod izsalkušajiem maizi,
Viņš brīvus dara važās iekaltos. R.

Kungs atdod aklajiem gaismu,
Kungs paceļ nomāktos,
Kungs mīl taisnīgos,
Kungs sargā svešiniekus. R.

Bāreņus un atraitnes Viņš atbalsta,
bet izjauc grēcinieku ceļu.
Kungs valdīs mūžīgi,
tavs Dievs, Siona, – paaudžu paaudzēs. R.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem (1 Kor 1, 26-31)
Paskatieties, brāļi, uz savu aicinājumu. Nedaudz tur ir gudro pēc ļaužu vērtējuma, nedaudz vareno, nedaudz dižciltīgi dzimušo. Dievs izvēlējās tieši to, kas ir neprātīgs pasaules acīs, lai apkaunotu gudros; atrada sev patiku tajā, kas ir vājš, lai pazemotu stipros. Un to, kas pasaulē nav dižciltīgi dzimis, un to, kas nonievāts, un to, kā nav, Dievs izredzēja, lai to, kas ir, iznīcinātu, lai tā neviens radījums nelielītos Dieva priekšā. Jo caur Viņu jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums ir kļuvis gudrība no Dieva un taisnība, un svēttapšana, un atpestīšana, lai, kā tas ir rakstīts, “tas, kurš dižojas, lai dižojas Kungā”. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Alleluja.
Priecājieties un līksmojiet,
jo alga jums Debesīs ir liela!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 1-12a)
Tajā laikā, redzēdams ļaužu pulkus, Jēzus uzkāpa kalnā. Kad Viņš bija apsēdies, pie Viņa piegāja mācekļi, un Viņš sāka tos mācīt, sacīdams: “Svētīgi tie, kas nekāro pēc mantas, jo viņiem pieder Debesu valstība. Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi iemantos zemi. Svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Svētīgi tie, kas alkst un slāpst pēc taisnības, jo viņi to saņems. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti. Svētīgi tie, kam skaidra sirds, jo viņi Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo viņus sauks par Dieva bērniem. Svētīgi tie, kas tiek vajāti taisnības dēļ, jo viņiem pieder Debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs nievās un vajās, un apmelos, runājot par jums visu ļaunu. Priecājieties un līksmojiet, jo alga jums Debesīs ir liela!” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.