Dieva Vārds šodienai:
9.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Radīšanas grāmatas (Rad 3, 9-15.20)
Kad Ādams bija ēdis no koka, Kungs Dievs sauca viņu un viņam jautāja: “Kur tu esi?” Viņš atbildēja: “Es dārzā dzirdēju Tavu balsi un nobijos, jo esmu kails, un tad es paslēpos.” Dievs viņam sacīja: “Kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi ēdis no tā koka, no kura tev biju aizliedzis ēst?” Un cilvēks sacīja: “Sieviete, ko Tu man devi par biedreni, deva man no šī koka, un es ēdu.” Tad Kungs Dievs jautāja sievietei: “Kāpēc tu to izdarīji?” Viņa atbildēja: “Čūska mani pievīla, un es ēdu.” Tad Kungs Dievs sacīja čūskai: “Tādēļ, ka tu to izdarīji, tu esi nolādēta starp visiem mājas un visiem lauka zvēriem! Tu rāposi uz vēdera un rīsi putekļus visās sava mūža dienās. Es celšu ienaidu starp tevi un sievieti, starp tavu dzimumu un viņas dzimumu; viņš samīs tev galvu, bet tu iekodīsi viņam papēdī.” Un cilvēks savai sievai deva vārdu Ieva, jo viņa kļuva visu dzīvo māte. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 1, 12-14)
Pēc Jēzus uzkāpšanas debesīs apustuļi devās uz Jeruzalemi no kalna, ko sauc par Eļļas kalnu un kas ir tuvu pie Jeruzalemes, sabata gājiena attālumā. Un viņi atnākuši uzkāpa augštelpā un tur palika: Pēteris un Jānis, un Jēkabs, un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 87 (86)
Refrēns: Baznīcu vada Kungs Dievs.
vai: Marija ir Baznīcas Māte.
Viņa pilsēta ir uz svētajiem kalniem,
Kungs mīl Sionas vārtus
vairāk nekā visas Jēkaba teltis.
Cildenas lietas stāsta par tevi,
Dieva pilsēta! R.

Par Sionu sacīs:
“Tāds un tāds vīrs tajā ir dzimis,
un pats Visaugstais to ir nostiprinājis.”
Kungs ierakstīs tautu grāmatā:
“Tur viņi ir dzimuši.” R.

Alleluja.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā,
Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 2, 1-11)
Tajā laikā Galilejas Kānā bija kāzas, un tur bija Jēzus Māte. Kāzās bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mācekļiem. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus Māte Viņam sacīja: “Viņiem nav vīna.” Jēzus viņai atbildēja: “Sieviete, kāda man un tev daļa par to? Mana stunda vēl nav pienākusi.” Tad Viņa Māte sacīja kalpiem: “Izdariet visu, ko Viņš jums teiks!” Bet tur bija seši akmens trauki ūdenim, nolikti jūdu šķīstīšanās vajadzībām, un katrā no tiem ietilpa divi vai trīs mēri. Jēzus viņiem sacīja: “Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja līdz pat malām. Tad Jēzus sacīja viņiem: “Smeliet tagad un nesiet galda pārzinim!” Un viņi aiznesa. Kad galda pārzinis nogaršoja ūdeni, kas bija pārvērsts par vīnu, un nezināja, no kurienes tas cēlies, – bet kalpi, kas smēla ūdeni, to zināja – viņš pasauca līgavaini un viņam sacīja: “Katrs cilvēks vispirms liek galdā labo vīnu un, kad jau ir iedzēruši, tad mazvērtīgāko, bet tu labo vīnu taupīji līdz šim.” Tāds bija brīnumdarbu sākums, ko Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklādams savu godību, un Viņa mācekļi Viņam ticēja. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 19, 25-27)
Pie Jēzus krusta stāvēja Viņa Māte un Viņa Mātes māsa, Marija, Kleofa sieva, un Marija Magdalēna. Tad Jēzus, ieraudzījis Māti un līdzās stāvošo mācekli, kuru Viņš mīlēja, sacīja Mātei: “Sieviete, lūk, tavs dēls!” Pēc tam Viņš sacīja māceklim: “Lūk, tava Māte!” Un no tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.