Dieva Vārds šodienai:
14.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no svētā apustuļa Pētera pirmās vēstules (1 Pēt 1, 18-25)
Mīļie, jūs zināt, ka no jūsu aplamā dzīvesveida, ko mantojāt no tēviem, jūs esat atpirkti nevis ar iznīcīgo sudrabu vai zeltu, bet gan ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus kā bezvainīgs un neaptraipīts jērs. Viņš, protams, bija izredzēts vēl pirms pasaules sākuma, bet atklāts tikai pēdējā laikā jūsu dēļ. Caur Viņu jūs ticat Dievam, kas Viņu uzmodināja no miroņiem un Viņam dāvāja godību, lai jūsu ticība un cerība saistītos pie Dieva. Savu dvēseli šķīstīdami paklausībā patiesībai ar mērķi iegūt īstu brāļu mīlestību, dedzīgi mīliet cits citu no sirds! Jo jūs esat atdzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet no neiznīcīgās, pateicoties dzīvajam un paliekošajam Dieva Vārdam. Jo katra miesa ir kā zāle, un visa tās godība kā zāles zieds: zāle nokalta, un tās zieds nokrita. Bet Kunga Vārds pastāv mūžīgi. Un šis ir Vārds, kas jums ir pasludināts. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 147
Refrēns: Svētā Baznīca, slavē savu Kungu!
vai: Alleluja!
Slavē, Jeruzaleme, Kungu,
slavē, Siona, savu Dievu!
Jo Viņš ir nostiprinājis tavu vārtu bultas,
tevī Viņš ir svētījis tavus bērnus. R.

Tavās robežās Viņš uztur mieru
un baro tevi ar vislabākajiem kviešiem.
Savu pavēli Viņš sūta zemei,
Viņa vārds steidzas ātri. R.

Viņš Jēkabam pasludina Vārdu,
Izraēlim – savu taisnību un likumus.
Tā Viņš nav darījis nevienai citai tautai
un nav tām atklājis savu spriedumu. R.

Alleluja.
Cilvēka Dēls ir atnācis kalpot
un savu dzīvību atdot
daudzu atpestīšanai.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 32-45)
Tajā laikā mācekļi bija ceļā uz Jeruzalemi. Un Jēzus gāja viņiem pa priekšu, tā ka viņi izbrīnījās, bet tie, kas sekoja aiz Viņa, sāka baidīties. Un Jēzus, atkal pieaicinājis tos divpadsmit, sāka viņiem stāstīt par to, kas ar Viņu notiks: “Lūk, mēs ejam uz Jeruzalemi. Tur Cilvēka Dēls tiks nodots augstajiem priesteriem un Rakstu zinātājiem, un tie Viņu notiesās uz nāvi un nodos pagāniem. Un tie Viņu izsmies un apspļaudīs, un šaustīs, un nonāvēs, bet pēc trim dienām Viņš augšāmcelsies.” Un Zebedeja dēli Jēkabs un Jānis, piegājuši pie Jēzus, sacīja Viņam: “Mācītāj, mēs vēlamies, lai Tu mums darītu to, ko vien mēs lūgsim.” Un Viņš tiem jautāja: “Ko jūs gribat, lai Es jums izdaru?” Bet tie sacīja: “Dari mums, lai mēs Tavā godībā sēdētu viens Tavā labajā un otrs Tavā kreisajā pusē!” Bet Jēzus viņiem atbildēja: “Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai tad jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeru, un pieņemt to kristību, kurā Es tieku kristīts?” Un tie Viņam atbildēja: “Mēs varam.” Tad Jēzus viņiem sacīja: “Biķeri, kuru Es dzeru, jūs gan dzersiet un tiksiet kristīti kristībā, kurā Es tieku kristīts, bet norādīt vietas pie manas labās vai kreisās rokas – tas nav no manis atkarīgs. Tās pienāksies tiem, kam tās ir sagatavotas.” Kad pārējie desmit to dzirdēja, viņi sāka dusmoties uz Jēkabu un Jāni. Un Jēzus pieaicināja viņus pie sevis, sacīdams: “Jūs zināt, ka tie, kas tiek uzskatīti par tautu valdniekiem, valda pār tām, un to augstmaņiem ir vara pār tām. Bet tā lai nav jūsu starpā! Kas grib būt lielāks, lai ir jūsu kalps, un, kas grib jūsu starpā būt pirmais, lai ir visu vergs, jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un savu dzīvību atdotu daudzu atpestīšanai.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.