Dieva Vārds šodienai:
3.decembris

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Isaja grāmatas (Is 2, 1-5)
Vārds, kas tika parādīts Isajam, Amosa dēlam, par Jūdu un Jeruzalemi: Un Pastarajā laikā Kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē un pacelsies pāri pakalniem, un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis. Un daudzas tautas ies un sacīs: “Nāciet, kāpsim Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca savus ceļus, ka mēs staigātu Viņa takās!” – jo no Sionas izies Likums un Kunga Vārds no Jeruzalemes. Viņš spriedīs tiesu pagānu ciltīm un izteiks spriedumu daudzām tautām. Tad tās pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Tauta pret tautu vairs nepacels zobenu, nedz arī mācīsies karot. Jēkaba nams, nāciet, staigāsim Kunga gaismā! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 122 (121)
Refrēns: Priecīgi iesim Kunga namā!
Es priecājos, kad man teica:
“Iesim uz Kunga namu!”
Mūsu kājas jau soļo,
Jeruzaleme, tavos vārtos. R.

Uz turieni iet ciltis, Kunga ciltis,
pēc Izraēļa Likuma slavēt Kunga vārdu,
jo tur stāv tiesnešu krēsli,
Dāvida nama sēdekļi. R.

Lūdziet Jeruzalemei mieru:
“Lai tiem labi klājas, kas mīl tevi!”
Miers lai ir tavos mūros
un drošība tavās pilīs! R.

Savu brāļu un draugu dēļ es teikšu:
“Miers lai ir tevī!”
Kunga, mūsu Dieva, nama dēļ es lūgšos
par tavu labklājību. R.

Alleluja.
Nāc mūs atbrīvot, Kungs, mūsu Dievs,
rādi gaišu savu vaigu,
un mēs būsim glābti.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 8, 5-11)
Tajā laikā, kad Jēzus ieradās Kafarnaumā, pie Viņa piegāja simtnieks un Viņu lūdza, sacīdams: “Kungs, mans kalps mājās guļ paralizēts un cieš lielas mokas.” Jēzus viņam sacīja: “Es aiziešu un viņu izdziedināšu.” Bet simtnieks atbildēdams teica: “Kungs, es neesmu cienīgs, ka Tu nāktu zem mana jumta, bet saki tikai vārdu, un mans kalps kļūs vesels. Jo arī es esmu priekšniecībai padots cilvēks, un man ir padoti karavīri. Un es saku vienam: “Ej!” – un viņš iet; un otram: “Nāc!” – un viņš nāk; un savam kalpam: “Dari to!” – un viņš dara.” To dzirdot, Jēzus brīnījās un sacīja tiem, kas Viņam sekoja: “Patiesi, Es jums saku: ne pie viena Izraēlī Es neesmu atradis tādu ticību. Un Es jums saku, ka daudzi no austrumiem un rietumiem nāks un apsēdīsies ar Ābrahamu, Īzāku un Jēkabu Debesu valstībā.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.