Dieva Vārds šodienai:
10.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no Sīraha dēla grāmatas (Sīr 35, 1-15)
Kas sargā Likumu, tas vairo upura dāvanas, jo baušļu ievērošana ir pestīšanas upuris. Kas pauž pateicību, tas ziedo upuri no vissmalkākajiem miltiem, un, kas dod žēlsirdības dāvanu, tas saliek slavas upuri. Kungam patīk attālināšanās no ļauna. Un atkāpšanās no netaisnības ir tas pats, kas lūgums piedot grēkus. Kunga priekšā nerādies tukšām rokām, jo tas viss notiek Dieva pavēles dēļ. Taisnīga cilvēka upurdāvana svaida altāri ar treknumu, un tā tīkamā smarža nonāk Visaugstā priekšā. Taisnīgā upuris ir patīkams, un Kungs neaizmirsīs tā piemiņu. Līksmām acīm dod Dievam godu un nesamazini upurus no savu roku pirmajiem augļiem. Katru dāvanu sniedzot, rādi priecīgu vaigu un ar gavilēm veltī savu desmito tiesu. Dāvā Visaugstajam tā, kā Viņš ir dāvājis, un līksmām acīm dod, cik tavas rokas ir savākušas, jo Kungs ir atlīdzības devējs un septiņkārt vairāk tev atmaksās. Sliktas upurdāvanas nenes, jo tās Viņš nepieņems. Un nepaļaujies uz netaisnu upuri, jo Dievs ir tiesnesis un Viņš nešķiro personas. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 50 (49)
Refrēns: Dieva pestīšanu redzēs taisnīgie.
“Sapulciniet man manus svētos,
kuri, nesot upuri, noslēdza ar mani derību.”
Debesis sludinās Viņa taisnību,
jo Dievs ir tiesnesis. R.

“Klausies, mana tauta, un Es runāšu;
Izraēl, un Es liecināšu pret tevi:
Dievs, tavs Dievs Es esmu.
Es nevainošu tevi par taviem upuriem,
jo tavi dedzināmie upuri
manā priekšā ir vienmēr. R.

Nes Dievam slavas upuri
un izpildi savus solījumus Visaugstajam.
Kas nesīs slavas upuri, tas mani godinās,
un, kas neaptraipīts staigā ceļu,
tam Es rādīšu Dieva pestīšanu.” R.

Alleluja.
Mēs Tev pateicamies, Tēvs,
kas esi Kungs pār debesīm un zemi,
jo Tu Debesu valstības noslēpumus
esi atklājis mazajiem.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 28-31)
Tajā laikā Pēteris sacīja Jēzum: “Lūk, mēs visu atstājām un sekojam Tev.” Jēzus atbildēja: “Patiesi, Es jums saku: nav neviena, kas manis un Evaņģēlija dēļ būtu atstājis namu vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai bērnus, vai tīrumus un kas nesaņemtu simtkārt vairāk jau tagad, šajā laikā, gan namus, gan brāļus, gan māsas un mātes, un bērnus, un tīrumus, lai gan ar vajāšanām, un nākamajā laikā – mūžīgo dzīvi. Bet daudzi pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.