Dieva Vārds šodienai:
10.jūnijs

Mieram tuvu mājas lapā lasāma šī viena rīta lūgšanas versija. Mieram tuvu drukātajā izdevumā un e-grāmatā katrai dienai piedāvājam citu lūgšanu dienas iedvesmai.

Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā. Amen.
Apgaismo mani, Dievs, ar iekšējās gaismas spožumu. Vadi manas domas un manu gribu, lai es spēju Tevi cienīgi godināt un Tev pateikties, jo Tu esi mans Radītājs un Tēvs.

Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ. Es Tev pateicos par visām žēlastībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos kā uz pārejošām lietām. Dod man, Kungs, Debesu gudrību, lai es iemācītos Tevi meklēt un atrast, Tevi arvien vairāk mīlēt un godināt.

Kungs, es novēlu Tev visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Tāpat no Tavām tēvišķajām rokām es gribu pieņemt visu, ko savā dievišķajā apredzībā man esi nolēmis. Vadi mani, Kungs, un uzturi savā žēlastībā, jo Tev es gribu piederēt tagad un mūžīgi.

Lasījums no pravieša Sofonija grāmatas (Sof 3, 14-18)
Dziedi slavas dziesmas, Sionas meita, gavilējiet, Izraēl! Priecājies un līksmojies no visas sirds, Jeruzalemes meita! Kungs ir atcēlis tavu sodu, Viņš ir aizdzinis tavus ienaidniekus. Kungs, Izraēļa Ķēniņš, ir tavā vidū, tev vairs nebūs jābīstas ļauna. Tajā dienā Jeruzalemei tiks sacīts: “Nebīsties, Siona! Lai tavas rokas nepagurst!” Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, Viņš, Stiprais, kas dos pestīšanu. Viņš priecāsies par tevi ar līksmību, savas mīlestības saviļņots. Viņš gavilēs par tevi, slavas dziesmām skanot, kā lielu svētku dienā. Es attālināšu no tevis nelaimi, lai tu tās dēļ vairs netiktu nievāta. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

vai: Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules romiešiem (Rom 12, 9-16b)
Brāļi, mīlestība lai ir bez liekulības! Ienīstiet ļaunu, turieties pie labā! Mīliet cits citu brāļu mīlestībā, goda parādīšanā aizsteidzieties cits citam priekšā! Nekļūstiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam! Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, izturīgi lūgšanā! Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, ievērojiet viesmīlību! Svētījiet tos, kas jūs vajā; svētījiet un nelādiet! Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar raudošajiem! Esiet savstarpēji vienprātīgi! Neesiet augstprātīgi, bet gan palieciet ar pazemīgajiem! Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Dziedājums Is 12
Refrēns: Liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais.
Lūk, manas pestīšanas Dievs!
Es būšu paļāvīgs un nebīšos,
jo Kungs ir mana slava un stiprums,
Viņš ir kļuvis man par glābiņu.
Ar prieku jūs smelsiet ūdeņus
no pestīšanas avotiem. R.

Slavējiet Kungu un piesauciet Viņa vārdu!
Viņa darbus dariet zināmus tautām,
pieminiet, ka Viņa vārds ir augsti teicams! R.

Dziediet Kungam, jo Viņš ir veicis lielas lietas:
lai tas kļūst zināms visā zemē!
Līksmo un gavilē tu, kas dzīvo Sionā,
jo liels ir tavā vidū Izraēļa Svētais! R.

Alleluja.
Svētīga tu esi, Jaunava Marija,
kas ticēji, ka piepildīsies vārdi,
ko Kungs tev bija sacījis.
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (Lk 1, 39-56)
Tajās dienās Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka, Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesā. Un Elizabeti piepildīja Svētais Gars, un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: “Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis! Un no kurienes man tas, ka mana Kunga Māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manā miesā. Un svētīga ir tā, kas ticēja, ka piepildīsies tas, ko Kungs viņai ir sacījis!” Tad Marija sacīja: “Augsti slavē Kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā; jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis Varenais un svēts ir Viņa vārds. Un Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm tiem, kas Viņa bīstas. Varenus darbus Viņš darīja ar savu roku, izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. Varenos Viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos Viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atcerēdamies savu žēlsirdību, kā Viņš bija solījis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.” Marija palika pie Elizabetes trīs mēnešus un tad atgriezās savā namā. Tie ir Svēto Rakstu vārdi.