Piektdiena, 26. februāris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša
Ezehiēla grāmatas (Ez 18, 21-28)
Tā saka Kungs: “Ja bezdievīgais nožēlos visus savus grēkus, ko ir darījis, un ievēros visus manus baušļus, un rīkosies pēc tiesas un taisnības, viņš dzīvos un nemirs. Visi tie pārkāpumi, kurus viņš bija darījis, vairs netiks pieminēti. Viņš dzīvos, patei­coties savai taisnībai, saskaņā ar kuru būs rīkojies.
Vai tad Es vēlos grēcinieka nāvi, saka Kungs Dievs, nevis to, lai viņš novērstos no saviem ceļiem un dzīvotu?
Bet, ja taisnīgais atkāptos no sava taisnīguma un darītu ļaunu līdzīgi tām nekrietnībām, kādas mēdz darīt bezdievis, vai tad viņš dzīvos? Neviens viņa taisnīgais darbs, ko viņš bija darījis, netiks vairs pieminēts. Viņš nomirs neuzticības dēļ, ko tika pieļāvis, un sava grēka dēļ, ko tika izdarījis.
Jūs sacījāt: “Kunga ceļš nav taisns.” Tad klau­sieties, Izraēļa nams! Vai tad mans ceļš nav taisns? Vai tad drīzāk jūsu pašu ceļi nav nekrietni?
Ja taisnīgais atkāpsies no sava taisnīguma un izdarīs grēku, viņš nomirs. Viņš nomirs netaisnības dēļ, ko būs izdarījis. Bet, ja bezdievīgais no­vērsīsies no savas bezdievības, kurai bija nodevies, un rī­kosies pēc tiesas un taisnības, tad viņš saglabās savu dvēseli dzīvu.
Jo, apdomājies un novērsies no visām savām nekrietnībām, ko bija darījis, viņš patiesi dzīvos un nemirs.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 130 (129)
Refrēns: Dievs, nepiemini mūsu grēkus!

No dziļumiem uz Tevi, Kungs, es saucu:
Kungs, uzklausi manu balsi!
Lai Tava auss dzird manu lūgšanu,
ko es sūtu uz Tevi. R.

Ja Tu, Kungs, gribēsi noziedzības tiesāt,
Kungs, kas tad spēs izturēt?
Bet pie Tevis varam piedošanu atrast,
lai mēs bijībā godātu Tevi. R.

Kungs, es ceru uz Tevi;
mana dvēsele cer uz Viņa vārdu.
Mana dvēsele gaida uz Kungu
vairāk nekā sargi uz rīta gaismu. R.

Lai Izraēlis gaida uz Kungu,
jo Kungs ir ļoti žēlīgs
un pestīšanu bagāti dāvā.
Viņš Izraēli atpestīs no visiem viņa grēkiem. R.

Lai ir slavēts Dieva Vārds!
Atmetiet visas savas noziedzības un grēkus
un veidojiet sev jaunu sirdi un jaunu garu!
Lai ir slavēts Dieva Vārds!

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 5, 20-26)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ja jūsu taisnība nebūs pilnīgāka par Rakstu zinātāju un farizeju taisnību, jūs neieiesiet Debesu valstībā.
Jūs esat dzirdējuši, ka sentēviem ir sacīts: tev nebūs nokaut; kas nokauj, tas ir nododams tiesai. Bet Es jums saku: ikviens, kas dusmojas uz savu brāli, ir nododams tiesai, bet, kas saka savam brālim: “Nelga!”, ir nododams augstajai tiesai, bet, kas saka: “Bezdievi!”, ir sodāms elles ugunī.
Tāpēc, ja tu nes savu dāvanu pie altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu un ej, vispirms izlīgsti ar savu brāli un tad nāc upurēt savu dāvanu!
Steidzies salabt ar savu pretinieku, kamēr jūs esat vēl ceļā, lai pretinieks nenodotu tevi tiesnesim, bet tiesnesis kalpotājam un tevi neiemestu cietumā. Patiesi, Es tev saku: tu neiziesi no turienes, kamēr nebūsi atdevis visu līdz pēdējam grasim.”
Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu februāris 2021. Vāka foto.