Ceturtdiena, 3. decembris
Rīta lūgšana
Svēto Rakstu lasījumi
Vakara lūgšana
Klausies Dieva Vārdu

Lasījums no pravieša Isaja
grāmatas (Is 26, 1-6)
Tajā dienā Jūdas zemē dziedās šo dziesmu: “Pestīšanai mums ir stipra pilsēta. Viņš uzcēla mūrus un valni. Atveriet vārtus, lai ienāk taisnīgā tauta, kas ir uzticīga! Tai ir nešaubīgs prāts, tai Tu dāvāsi mieru, jo tā ir cerējusi uz Tevi.
Paļaujieties vienmēr uz Kungu, jo Kungs ir mūžīgā klints. Jo Viņš pakļāva tos, kas mīt augstumos, Viņš pazemoja lepno pilsētu, nolieca to līdz pat zemei un to iespieda putekļos. To samīdīs kājas, nabagu kājas, vienkāršo ļaužu soļi.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Psalms 118 (117)
Refrēns: Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!
vai: Alleluja!

Slavējiet Kungu, jo Viņš ir labs,
jo Viņa žēlsirdība pastāv mūžam!
Labāk ir patverties pie Kunga,
nekā uzticēties cilvēkam.
Labāk ir patverties pie Kunga,
nekā uzticēties valdniekiem. R.

Atveriet man taisnības vārtus –
tajos iegājis, es slavēšu Kungu.
Šie ir Kunga vārti, tajos ieies taisnīgie.
Es Tevi slavēšu, jo Tu uzklausīji mani
un kļuvi mans glābējs. R.

Ak, Kungs, atpestī mani,
dod, Kungs, labklājību!
Svētīts, kas nāk Kunga vārdā!
Mēs svētījam jūs no Kunga nama.
Dievs ir Kungs – lai Viņš mūs apgaismo! R.

Alleluja.
Meklējiet Kungu, kamēr Viņš atrodams,
piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu!
Alleluja.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija,
ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 7, 21.24-27)
Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Ne katrs, kas man saka: “Kungs, Kungs!” – ieies Debesu valstībā, bet gan tas, kas pilda mana Tēva gribu, kurš ir Debesīs.
Tāpēc ikviens, kas dzird šos manus vārdus un tos pilda, ir pielīdzināms prātīgam vīram, kas uzcēlis savu māju uz klints. Nāca lieti, upju pali un vēja brāzmas un gāzās pār šo māju, bet tā nesagruva, jo bija celta uz klints.
Un ikviens, kas dzird šos manus vārdus, bet tos nepilda, būs līdzīgs neprātīgam vīram, kas uzcēla savu māju uz smiltīm. Nāca lieti, upju pali un vēja brāzmas un gāzās pār šo māju, un tā sagruva, un tās posts bija liels.” Tie ir Svēto Rakstu vārdi.

Mieram tuvu decembris 2020