Svētdiena, 24. janvāris
Ievadvārdi mēnesim Mēneša dziesma

Janvāra mēnesis Baznīcā

Jauno kalendāro gadu mēs iesākam ar Jaunavas Marijas – Dieva Mātes – svētkiem un līdz pat Kunga Kristīšanas svētkiem turpinām svinēt Ziemassvētku liturģisko laiku. Šis mēnesis ir īpaši bagāts ar lielām svētku un piemiņas dienām. 6. janvārī – Kunga Parādīšanās jeb Triju Ķēniņu (Zvaigznes) diena, 10. janvārī – Kunga Jēzus kristī­šanas svētki, 25. janvārī – svētā apustuļa Pāvila atgriešanās svētki. Janvāra mēnesī Baznīca piemin izcilus un plaši pazīstamus svētos – Kunga kalpus un kalpones Antonu, Agnesi, Akvīnas Tomu, Jāni Bosko, Francisku de Salu (Francisku Salēzieti) un daudzus citus.

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
Kā katru gadu no 18. janvāra līdz 25. janvārim Baznīca mūs aicina īpaši lūgties par kristiešu vienotību. Nedēļas garumā mēs pārdomāsim Jēzus aicinājumu svētā Jāņa evaņģēlijā: “Palieciet manā mīlestībā, un jūs nesīsiet daudz augļu.” (Jņ 15, 8-9) Būt harmonijā ar sevi, Dievu un savu tuvāko – tāda ir šī gada Lūgšanu nedēļas tēma, kuru šogad sagatavojušas Granšānas (Grandchamp) klostera kopienas māsas. Šī sieviešu klostera kopiena dzīvo Šveicē un īpašā veidā aicina uz lūgšanas, izlīgšanas un viesmīlības kalpojumu. Kopienu veido māsas, kuras pārstāv dažādas Baznīcas un dažādas valstis, bet kuras vieno aicinājums dzīvot savu ticību, ejot ekumenisma ceļu. Māsas dzīvo saskaņā ar Tezē brāļu regulu, kurā izlīgšana ir pamat­­aicinājums un uzdevums. Māsu klosteris visa gada garumā ir atvērts apmeklētājiem, detalizētāka informācija meklējama mājaslapā www.grandchamp.org.
Katru dienu ar māsu izvēlēto Svēto Rakstu fragmentu un Tezē kopienas brāļu apcerēm mēs iepazīsim vienotības aicinājuma žēlastību un svētību.
Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību tika ierosināta jau 1908. gadā. “No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs savstarpēja mīlestība,” saka Kristus (Jņ 13, 35). Vienotība Jēzus sekotāju vidū ir Kristus dziļākā vēlme, kuru Viņš atklāj mācekļiem Pēdējo vakariņu laikā: “Lai visi ir vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un Es – Tevī, lai arī viņi ir mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.” (Jņ 17, 21)
Vienotība ir Svētā Gara darbības rezultāts un Dieva dāvana, kura ir jāveicina visos Baznīcas dzīves līmeņos. Ekumeniskais dialogs un sadarbība nav tikai viens no kristīgās dzīves as­pektiem, bet drīzāk Baznīcas uzdevums un prioritāte.
Visiem katoļiem saskaņā ar savu dzīves aicinājumu ir jāpieliek pūles, lai mazinātu nesaskaņas un aizspriedumus, bet to vietā turpinātu iesākto dialogu. Vatikāna II koncila dekrēts par vienotības atjaunošanu (ekumenismu) atgādina, ka kristiešu sašķeltība ir pretrunā Dieva gribai un atbildība par to nav noveļama tikai uz citiem. Kristiešu šķelšanās Baznīcai ir kā šķērslis uz pilnīgu katoliskumu visās jomās. Tāpēc ekumenisma sākums ir izlīgšana, atvērtība, dialogs, grēku nožēla un lūgšana. Sirds atgriešanās un dzīves svētums kopā ar individuālām un publiskām lūgšanām kristiešu vienotības nodomā ir jāatzīst par visas ekumeniskās kustības dvēseli, un to pamatoti var saukt par garīgo ekumenismu.
Lūk, daži vienotības meklējumu principi, kuri var palīdzēt šajā dialogā un kuri tiek saukti par ekumenisma hartu:

1. Sarunas sākt ar to, kas šķir vismazāk, kas ir kopējs un abpusēji pieņemams.
2. Dialogs vislabāk noris draudzīgā uzticības un brālīgas dalīšanās atmosfērā.
3. Vienmēr piefiksēt un pierakstīt sasniegto.
4. Meklēt sadarbību un sniegt arēju savstarpējās mīlestības liecību.
5. Izturēties pret otru kā pret līdzīgu.
6. Nejaukt argumentāciju ar skaitliskumu.
7. Ieklausīties ar labvēlību.
8. Apzināties un izcelt kopīgo pieredzi.
9. Veicināt mazus labvēlības žestus, veicināt daudzveidību.
10. Respektēt atklāto patiesību vērtības hierarhiju.

Patiess dialogs veidojas tur, kur ne tikai runā, bet arī klausās, kur cilvēki satiekas, veidojas attiecības un padziļinās sapratne par savu kristīgo identitāti. Nedomājiet, ka jūs spējat ko labu izdarīt šķirti, proti, cits bez cita, – tikai tas ir labi, ko jūs paveicat kopā. Viena lūgšana, viens aizlūgums, viens gars, viena cerība mīlestībā, ko jūs bau­dīsiet nevainīgā priekā, – tas viss ir Jēzus Kristus, nav nekā skaistāka. Steidzieties sa­pulcēties vienā Dieva namā, ap vienu altāri, kas ir viens Jēzus Kristus. Viņš vienīgais ir izgājis no Tēva, paliekot ar Viņu vienots un atgriežoties pie Viņa (sal. sv. Ignācijs no Antiohijas).

Pāvesta lūgšanu nodoms janvāra mēnesim
Svētais tēvs Francisks mūs šomēnes aicina lūgties par cilvēku brālību: “Lūgsim, lai Kungs mums dāvā žēlastību dzīvot brālībā ar mūsu brāļiem un māsām no citām reliģijām, lūdzoties citam par citu, un būt atvērtiem pret visiem.
Savā pēdējā enciklikā “Visi brāļi” (Fratelli tutti) pāvests detalizēti izgaismo brālības, miera, so­ciālās draudzības un solidaritātes jautājumus. Šodienas apstākļos neviena tauta, neviena sociālā grupa nevarēs panākt mieru, drošību un laimi viena pati. Koronavīrusa pandēmija ļāvusi apzi­nāties, ka mēs esam pasaules mēroga kopiena, kas atrodas vienā laivā, un no viena cilvēka ļaunuma cieš visi pārējie. Mēs saprotam, ka neviens nevar izglābties viens pats, ka mēs varam izglābties tikai visi kopā, raksta pāvests Francisks. Mēs iz­glābsimies tikai tad, ja iesim cits citam pretī, veidosim dialogu, beigsim cīnīties, izlīgsim, sa­mazināsim politisko un propagandas toni, iemīsim konkrētus miera ceļus.
Lai cilvēku brālība īstenotos, ir jāatzīst Dievs par visas cilvēces Radītāju, kurš grib, lai mēs visi šajā pasaulē dzīvotu kā brāļi un māsas. Brālības pamats ir tas, ka mēs visi esam Dieva radīti un visi esam apveltīti ar vienādu personas cieņu. Nav iespējams godināt Radītāju, nesargājot katras personas un katras dzīvības sakrālo raksturu. Brālība sākas ģimenē un norāda, ka tās pamats ir Dieva tēvišķība. Lai varētu runāt par īstu brālību starp cilvēkiem, esam aicināti atzīt Dievu par visu cilvēku Tēvu.
Šīs brālības ienaidnieks ir individuālisms. Tas apdraud visus dzīves aspektus, tostarp cilvēka reliģisko dzīvi. Būt īsti reliģiozam nozīmē no visas sirds mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Lai veicinātu dialogu, būtiska nozīme ir lūgšanai, jo lūgšana atbrīvo sirdi no noslēgšanās sevī. Pāvests norāda, ka lūgšana ir pirmais, kas mums jāīsteno starpreliģiju dialoga labā. Mums ir jālūdz citam par citu. Mēs esam brāļi! Vai nu mēs kopā veidosim nākotni, vai arī nākotnes nebūs, jo citas alternatīvas nav, saka Svētais tēvs.

Pateicības un svētuma liecības
Sirsnīgi sveicam Austrumu Baznīcu ticīgos, kuri 7. janvārī svin Kristus Dzimšanas svētkus. Savukārt 24. janvārī, kas šogad iekrīt svētdienā, Baznīca svin svētā Fanciska de Sala (Franciska Salēzieša), žurnālistu aizbildņa, piemiņas dienu. Saistībā ar šiem svētkiem īpašus sveicienus sūtām visiem katoliskās Baznīcas medijiem, žurnālistiem, “Radio Marija Latvija” darbiniekiem un Katoļu Baznīcas informācijas aģentūrai (KABIA). Paldies par jūsu svētīgo darbu un kalpošanu Dievam un cilvēkiem!
Šajā mēnesī aicinām iepazīt dziesminieci, mūziķi, komponisti Lauru Bicāni, kuru raksturo gan dāsns atbalsts “Mieram tuvu Solidaritātes fondam”, gan vairāku CD prezentācijas Svētās Marijas Magdalēnas draudzē, dziļās latgaliskās saknes un mīlestība pret Latviju. “Mīlestībā saņemt un mīlestībā dāvāt tālāk,” saka Laura, kura pelnīti ir mīlēta mūziķe ne tikai dzimtajā Latgalē, bet visā Latvijā. Priecājamies, ka šomēnes varam iepazīties gan ar viņu pašu (rubrika Mēneša liecinieks), gan ar viņas talantiem (Mēneša dziesma).
Savukārt rubrikā Mēneša svētais iepazīsimies ar Dieva kalpu, karmelītu ordeņa brāli Žanu Tjerī no Bērna Jēzus un Atpestījošajām ciešanām (1982–2006). 24 gadus vecais Kamerūnas jauneklis ir atstājis apbrīnojamu Dieva bērna paļāvības un Kristus ciešanu atdarināšanas liecību. Pēc ķīmijterapijas, zaudējis labo kāju, viņš turpina īstenot savu aicinājumu un gatavoties kļūt par priesteri. Un, pat ja viņa cerības nepiepildījās, Žana Tjerī dzīves un mīlestības garīgais mantojums ir kļuvis par svētību un daudzu topošo garīdznieku iedvesmu.
Vēl šajā mēnesī un it īpaši 28. datumā, kad liturģijā pieminēsim svēto Akvīnas Tomu, lūgsimies par Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra audzēkņiem.

Svētīgu un Dieva žēlastībām bagātu
jauno gadu vēlot,
bīskaps Andris Kravalis